bezwaarschrift Radboud Universiteit

Blijf met mij in contact via twitter en telegram: https://t.me/eschrama

Project Van Ranst

Aksiekomitee Van Ranst Nee!

GEEN NEDERLANDSE

EREDOCTORATEN

VOOR MARC VAN RANST!

Bezwaarschift Radboud Universiteit van 31 mei 2023

Tekenen? Hier tekenen!

MOEITE OM HET DOCUMENT HIERBOVEN TE OPENEN? LEES HIER DAN HIERONDER DE VOLLEDIGE TEKST VAN MIJN BRIEF:Betreft: Bezwaarschrift tegen het eredoctoraat voor Marc van Ranst


31 mei 2023,


Geachte Radboud Universiteit,


Eerder dit jaar is het verbijsterende nieuws mij ter oren gekomen dat de Radboud Universiteit, in navolging van de VU Amsterdam en de Universiteit Leiden eerder dit jaar, het plan heeft opgevat om dhr. Marc van Ranst een eredoctoraat te presenteren tijdens de Dies Natalis van de Universiteit op 17 oktober 2023.


Bij dezen wil ik u echter met klem verzoeken om af te zien van de toekenning van dit eredoctoraat! Aangezien ik geloof dat dit een gigantische vergissing zou zijn; en met reden:


Volgens het nieuwsbericht van 09 januari 2022 waarin u deze toekenning wereldkundig maakt (bron: https://www.ru.nl/over-ons/nieuws/zeven-nieuwe-eredoctoren-aan-de-radboud-universiteit ) wilt u dhr. Van Ranst belonen vanwege: "zijn moedige rol in het propageren van op wetenschap gebaseerde adviezen en standpunten tijdens de coronacrisis. Daarmee is hij een belangrijk voorbeeld van een geëngageerde wetenschapper die een ‘significant impact’ heeft. Hij is een boegbeeld voor de wetenschap. Zijn moed blijkt uit zijn doortastendheid, standvastigheid en doorzettingsvermogen, zelfs ondanks bedreigingen en felle kritiek van coronasceptici." en ook omdat dat hij: "een onvermoeibare communicator is die via televisie, radio en kranten, maar ook de sociale media, standvastig het geluid van de ratio laat horen."


Ik vrees echter dat u van plan bent een man te belonen die de afgelopen jaren onvoorstelbaar veel schade heeft veroorzaakt in het maatschappelijk debat rondom
epidemiologie en virologie in het bijzonder en de medische wetenschap in het algemeen. U noemt hem “een boegbeeld van de wetenschap” zonder echter te beseffen dat zijn ronduit asociaal en schijnheilig gedrag van de afgelopen jaren een sterke negatieveimpact heeft gehad op de manier waarop veel burgers de wetenschap aanschouwen. Hij heeft inderdaad een ‘significant impact’ gehad – een negatieve impact!


Indien u besluit door zetten met uw voornemen om dhr. Van Ranst dit eredoctoraat toe te kennen, zult u zodoende de geloofwaardigheid van de Radboud Universiteit en ook de geloofwaardigheid van het Nederlands hoger onderwijs & wetenschap als geheel aantasten, juist omdat dit “eredoctoraat” laat zien dat de universitaire wereld zijn denigrerende en ronduit hypocriete houding van de afgelopen jaren ronduit goedkeurt. Het heikel punt is namelijk dit: Tijdens de afgelopen drie jaar heeft dhr. Van Ranst door zijn ronduit eenzijdig, respectloos en polariserend media-optreden actief bijgedragen aan de verharding van het maatschappelijk debat. Dankzij zijn respectloos en ronduit hypocriet optreden (voorbeelden hiervan later in deze brief) heeft hij bijgedragen aan de groei van een grote hoeveelheid burgers die eerst niet of nauwelijks twijfelde over het nut van vaccinaties, maar die ondertussen tot volledige en overtuigde “antivaxers” zijn bekeerd: Mensen die het vertrouwen vollédig hebben verloren in het nut, de effectiviteit en de veiligheid van alle soorten vaccinaties, niet enkel de coronavaccins. Voor hetgemak ga ik er in deze brief van uit dat de Radboud Universiteit nog altijd overtuigd is in het nut van vaccinaties. Wat dat betreft moet de vaccinatiescepsis die dhr. Van Ranst heeft helpen aanwakkeren toch een rood waarschuwingslichtje voor u zijn ….


Door de compromisloze en ronduit intolerante (of zoals u zegt: “doortastende, standvastige en moedige”) houding die hij tijdens zijn media-optreden van de afgelopen
jaren aan de dag heeft gelegd, heeft dhr. Van Ranst immers het vertrouwen van een aanzienlijk deel van het algemeen publiek in de medische wetenschap geschaad. Ook heeft hij bijgedragen tot de verharding van de samenleving en de zogenoemde “radicalisering” van een grote groep mensen, die voelen dat zij het doelwit van een
mediahetze zijn geweest waarbij zij door mediapersoonlijkheden als Van Ranst “uit de samenleving zijn geflikkerd”, enkel en alleen omdat zij een mening hebben die contrair is aan het officiële beleid van de regering. Ook heeft hij door zijn harde uitspraken, tegenstrijdig optreden en zakelijke belangenverstrengelingen het vertrouwen van een flink deel van de bevolking in de bona-fides van de overheid beschadigd. Kortom: Zijn gedrag heeft tot een resultaat geleid dat averechts is aan het doel dat hij zelf zegt na te streven: Een immer groeiend vertrouwen van het breed publiek in vaccinaties.In een notendop: Tijdens de coronacrisis van de afgelopen jaren heeft dhr. Van Ranst een compromisloze en ronduit intolerante houding aan de dag gelegd, waardoor hij gigantische schade heeft aangericht aan het publiek vertrouwen in de medische stand. Om het nog erger te maken, hebben zijn veelvoudige en publiek bekende belangenverstrengelingen érnstige en onuitwisbare schade veroorzaakt aan het publiek vertrouwen in de goede bedoelingen van de Belgische overheid, waarvan hij – zoals u zelf zegt – een van de belangrijkste adviseurs was.


Wat betreft zijn publiek bekende belangenverstrengelingen, is het misschien een goed idee om hier iets dieper op in te gaan:


Het is bekend dat hij bij meerdere farmaceutische multinationals financiële belangen had (en nog altijd heeft). Op zich is het geen ethisch probleem dat een wetenschapper een werknemer is van een commercieel bedrijf. Het is echter zorgwekkend dat hij tegelijkertijd óók een semi-publieke overheidsfunctie bekleedde waarin hij o.a. de producten moest evalueren die geproduceerd worden door diezelfde farmaceutische bedrijven! Dit is een financiële belangenverstrengeling. Zo eenvoudig is het. Als academicus en medische wetenschapper had zijn professionele deontologie (laat staan zijn geweten) hem op dat moment ronduit moeten verbieden om een professionele belangenverstrengelingen aan te gaan die inhield dat hij op hetzelfde moment beleid moest vormen over de bestrijding van covid-19 én tegelijkertijd financiële belangen had bij commerciële bedrijven die zelf ook financieel belang hadden bij specifiek covid-19-beleid. Zelfs als hij wél in staat zou zijn geweest om toch nog onafhankelijk advies te geven (ondanks deze warboel van financiële belangen), dan zorgt dit er toch voor dat erover het hele beleidsproces met betrekking tot covid-19-beleid in België én Nederland een zweem van corruptie hangt.


Wat betreft zijn rol als wetenschapscommunicator, vallen er ook een aantal scherpe kanttekeningen te maken:


U zegt dat hij “onvermoeibaar duiding aan de actualiteit heeft gegeven, via sociale media en kranten, op radio en tv.” In zijn functie als semi-officieel “boegbeeld” van de
wetenschap heeft hij de afgelopen jaren de plank echter flínk misgeslagen! Als Nederbelg – een in België wonende Nederlander – kan ik uit eigen ervaring immers
vertellen hoe dhr. Van Ranst twee jaar lang keihard heeft gewerkt om het publiek & wetenschappelijk debat in Vlaanderen over corona in het bijzonder en de
gezondheidszorg in het algemeen te vergiftigen.Dit door zijn onophoudelijke aanwezigheid op televisie, sociale media en in de kranten, waar hij non-stop te zien, te horen en te lezen is geweest, tot op het punt dat men hem met regelmaat heeft verweten dat hij “meer tijd in de studio zat dan in het laboratorium”. Ook is het vreemd dat u aanhaalt dat hij “bedreigingen en felle kritiek van coronasceptici” voor zijn kiezen heeft gekregen … Misschien kan dit verklaard worden door de trieste werkelijkheid dat kritische stemmen tijdens deze periode echter niet of nauwelijks de kans kregen om hun punt openbaar kenbaar te maken, aangezien de media hen niet of nauwelijks aan het woord hebben gelaten. Niemand echter heeft het recht van dhr. Van Ranst om zich vrijuit uit te kunnen spreken beperkt.


In tegendeel! Met zijn vrijuit uitgesproken mening heeft hij als uitzonderlijk amateuristische en onprofessionele wetenschapscommunicator juist voor diepe
polarisatie en onrust in de maatschappij gezorgd. Puntje bij paaltje: Zijn communicatie was onprofessioneel, tegenstrijdig en heeft de polarisatie van de maatschappij enkel aangewakkerd op een moment dat wederzijds respect en coöperatie meer dan ooit nodig was.


In de praktijk betekent dit o.a. dat deze “geëngageerde wetenschapper” stelselmatig weigert om kritische en ja, vaak ook redelijke vragen en zorgen vanuit het publiek te beantwoorden. In plaats daarvan er de voorkeur aan gevend om bezorgde burgers te negeren en zelfs te blokkeren en om enkel in te gaan op de berichten van mensen die duidelijk zijn eigen mening ronduit delen. Is dit het teken van een goede communicator? Of zelfs een “geëngageerd boegbeeld van de wetenschap”? Het is veelzeggend dat de hoeveelheid mensen die ondertussen door dhr. Van Ranst zijn geblokkeerd op zijn favoriete sociale media-site Twitter al tot in de vele duizenden lijkt te zijn opgelopen, omdat Dhr. Van Ranst het duidelijk heeft gemaakt dat hij absoluut geen behoefte heeft aan tegenspraak, kritiek, debat of zelfs een welgemeend verzoek om gedegen uitleg.


Ik wil u er nogmaals op wijzen dat deze benadering ronduit onwetenschappelijk is. De wetenschappelijk methode is immers these + antithese = synthese; en zodoende begrijpt u dat discussie, verdediging en ronduit genadeloze deconstructie van wetenschappelijke theorieën (en indien dat nodig is zelfs natuurwetten) hét fundament is van de moderne wetenschappelijk methode! Discussie, debat en constante herevaluatie zitten ingebakken in de westerse wetenschap. Het feit dat dhr. Van Ranst echter stelselmatigweigert om discussie te voeren met mensen die niet onmiddellijk van zijn gelijk overtuigd lijken te zijn, doet niet alleen grote vraagtekens oprijzen over zijn kwalificaties als een gedegen en eerlijke wetenschapper, maar vernietigt ronduit het idee dat hij “een moedig, geëngageerd boegbeeld van de wetenschap” is.

Helaas is dit nog niet waar het eindigt … Ik heb eerder in deze brief al gewezen op het feit dat dhr. Van Ranst zich herhaaldelijk schuldig heeft gemaakt aan schijnheilig gedrag, waarbij zijn gedrag niet in overeenstemming was met de mening die hij publiek ventileerde. Specifiek wijs ik u op zijn aanwezigheid in een mensenmassa bij een wielerwedstrijd door de stad Leuven, terwijl hij op dat moment publiekelijk de mening spuide dat mensen zo veel mogelijk afstand van elkaar moesten bewaren. Dat advies gold dus duidelijk voor iedereen, behalve voor hemzelf …


Ook wijs ik u naar zijn actieve participatie op een feestje op het consulaat van Marokko in Antwerpen (blijkbaar ter gelegenheid van de verjaardag van de Groene Mars), waar hij op een Boris Johnson-achtige manier met de voetjes – en zonder masker - van de vloer ging, terwijl hij op dat moment ook publiekelijk pleitte voor een verstrenging van de covidbeperking, waarbij mensen volgens hem “niet onontbeerlijke sociale contacten opnieuw moesten beperken”, wat dus betekende dat mensen volgens hem zo min mogelijk contact met elkaar moesten hebben om het risico op besmetting te verkleinen, terwijl hij zelf vervolgens vrolijk ging feesten… Blijkbaar was dit feestje op het consulaat van Marokko een “onontbeerlijk sociaal contact” voor hem.


U prijst dhr. Van Ranst als een boegbeeld van de wetenschap, een “geëngageerde wetenschapper die een ‘significant impact’ had”. Met deze feiten in het geheugen – en ook het feit dat hij vele Vlamingen en Nederlanders de afgelopen jaren tegen zich in het harnas heeft weten te jagen en zo de maatschappelijke acceptatie van vaccinaties actief schade heeft berokkend – verzoek ik u om uw huidige opinie toch te herzien.


Let aub op! Ik wil graag duidelijk stellen dat het níét de bedoeling van deze brief is om in debat te gaan over de juistheid van het debat over corona en vaccinaties van de afgelopen jaren. Ik wil dit graag duidelijk maken! Natuurlijk heb ik hier een duidelijke mening over, maar het gaat er in dít geval niet om of u een "pro-vaxxer", of een "antivaxxer" bent, of een "wappie", of een "covidiot", of "coronasceptisch". Of dat u de afgelopen jaren misschien weleen heel ander label opgeplakt heeft gekregen … Het is niet de bedoeling van deze brief om een discussie te beginnen over de voor- en nadelen van het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. Dit is hier immers niet het juiste forum voor. Het doel van deze brief is enkel en alleen om u erop te wijzen dat Marc van Ranst een zwaar polariserend figuur is die overal waar hij gaat gezworen vijanden achter lijkt te laten. Een man die met zijn tegenstrijdige woorden en acties, zijn uitzonderlijk gebrek aan ethos en gebrek aan bereidheid om met mensen te engageren die een andere mening hebben (of zelfs oprechte vragen), zijn wijd tentoongespreide ‘mediageilheid’ waarbij hij twee jaar lang meer in de studio leek te zitten dan in het laboratorium; kortom, met zijn bar slechte communicatievaardigheden hard heeft gewerkt om het vertrouwen van het publiek in de medische wetenschap én de overheid te ondermijnen.


Als “boegbeeld van de wetenschap” heeft dhr Van Ranst zijn doel ronduit gemist. Hij heeft onnoemlijk veel schade aangericht aan het imago van medische wetenschap én politiek. Hij heeft hard meegewerkt om onze samenleving te polariseren en om mensen in gelabelde en strikt gescheiden groepjes op te delen. Hij heeft hard meegewerkt aan de “nieuwe verzuiling” van de Lage Landen. Zo eenvoudig is het. Dat is dan ook de reden dat hij het simpelweg niet verdient om een eredoctoraat van de Radboud Universiteit te ontvangen.


Tenzij u hem wenst te belonen voor zijn negatieve “significant impact” en de zware maatschappelijke schade die hij met zijn gedrag heeft aangericht.


Graag zou ik hierover met u verder in gesprek willen gaan.


Dank u voor uw aandacht. Ik kijk met interesse uit naar uw antwoord.


Erik Schrama
erik@eschrama.com


Samen met het Aksiekomitee Van Ranst – Nee!
Voor meer informatie: www.eschrama.com/projectvanranst/

Wil je mijn bezwaar mede ondertekenen?

 
 
 
 
 
 
Ja, ik teken!
 
 

Ter info: Enkel en alleen je naam en woonplaats zal op mijn bezwaarschrift worden vermeld. Overige info (zoals je e-mail) deel ik niet!

Wist je dat ik ook nog andere bezwaarschriften heb lopen?

Vind mijn andere bezwaarschriften hier, bij het Aksiekomitee!

Iets wat Marc helemaal niet leuk vindt

Kritische

opinie &

informatie:

Dit vindt je misschien ook interessant:

BEN JIJ HET REGIME VAN RUTTE & CO OOK ZO ZAT?

WIL JIJ OOK WEER EEN NORMALE NEDERLANDSE GEMEENSCHAP?

WIL JIJ PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID TERUGBRENGEN IN DEN HAAG?

Bezoek dan www.democ.nl - Lijst Erik Schrama

Omdat onze versleten democratie een herstart nodig heeft!

Omdat Nederland geen nieuw splinterpartijtje nodig heeft, maar persoonlijke verantwoordelijkheid!

Zodat wij samen onze versleten democratie nieuw leven in kunnen blazen.

Help je mij om samen Nederland een nieuwe kans te geven?


Bezoek de Lijst Erik Schrama op www.democ.nl

VOOR DEMOCRATIE, VRIJHEID EN NEDERLAND

Ben jij de corruptie, hypocrisie & Marxistische dwangmatigheid van de EU ook zo zat? Bezoek dan ook zeker deze pagina:

DE EUROPESE REFORMPARTIJ

Rechts, conservatief, ethisch, Europees

AKSIEKOMITEE VAN RANST NEE

PROJECT VAN RANST