Dossier (verborgen) GMO's

HET AKSIEKOMITEE

Gericht klagen voor een betere samenleving

Blijf met mij in contact via twitter en telegram: https://t.me/eschrama

Iets wat de elite helemaal niet leuk vindt:

Kritische

opinie &

informatie:

Inhoud:


#1. Open brief aan het Europees Parlement TEGEN VERBORGEN GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN in onze voedselketen en TEGEN DE AFZWAKKING VAN DE TOELATINGSPROCEDURE voor nieuwe GGO's. Zie hier


#2. Poster van de conferentie & "stakeholder meeting" over GMO's op het EP van donderdag 26 oktober 2023 Zie hier


#3. ANTWOORD van MEP'er Izaskun Bilbao Barandica op mijn open brief aan het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad TEGEN VERBORGEN GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN Zie hier


#4. ANTWOORD van MEP'er Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) op mijn open brief aan het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad TEGEN VERBORGEN GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN Zie hier


#5. ANTWOORD van Susanna Knab & de SPÖ-fractie in het EP op mijn open brief aan het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad TEGEN VERBORGEN GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN Zie hier


#6. ANTWOORD van MEP'er Miriam Lexmann op mijn open brief aan het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad TEGEN VERBORGEN GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN Zie hier


#7. ANTWOORD van MEP'er Monika Beňová op mijn open brief aan het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad TEGEN VERBORGEN GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN Zie hier


#8. OPEN BRIEF aan de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers TEGEN het plan van de Europese Commissieo om VERBORGEN GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN in onze voedselketen toe te laten. Zie hier


#9. ANTWOORD van Erik Gilissen, volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Belang op mijn Open Brief aan de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers TEGEN het plan van de Europese Commissieo om VERBORGEN GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN in onze voedselketen toe te laten. Zie hierOpen brief aan het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad

TEGEN VERBORGEN GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN in onze voedselketen en TEGEN DE AFZWAKKING VAN DE TOELATINGSPROCEDURE voor nieuwe GGO's.


Begeleidende video:


Lukt het niet om bovenstaande document te openen?

Lees de integrale tekst van mijn brief dan hieronder ...

Brussel, 25 juli 2023


Betreft: Open brief aan het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad over het plan van de Commissie om verborgen GGO's toe te laten tot de Europese voedselketen door de huidige etiketteringsverplichting voor genetisch gemodificeerde ingrediënten op de Europese markt los te laten en door Europa's toelatingsprocedures voor GGO's van de"eerste categorie" te versoepelen.Geachte heer, mevrouw,

Geachte Europese volksvertegenwoordiger,


Het kwam voor mij als een gróte schok toen ik het nieuws vernam dat de Europese Commissie (bij monde van haar voorzitter mvr. Von der Leyen en Commissaris Timmermans) heeft voorgesteld om de voorwaarden drastisch te verlagen waar Genetisch Gemodificeerde Organismen nu nog aan moeten voldoen voordat zij in de Europese voedselketen terecht kunnen komen. Dit door o.a. de huidige etiketteringsverplichting voor GGO’sop de Europese markt los te laten en zo verborgen GGO'sin de Europese voedselketen toe te laten.


Zoals uweet, bestaan er momenteel een aantal Europese richtlijnen die de verkoop van GGO's op de Europese markt regelen. De duidelijkste en meest ondubbelzinnige hiervan zou weleens kunnen zijn: Verordening(EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG die duidelijk zegt:


ETIKETTERING


Voor producten die geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaan zorgt de exploitant ervoor dat


a) voor voorverpakte producten die geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaan, het etiket de vermelding "Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen" of "Dit product bevat genetisch gemodificeerd [naam van organisme(n)]" draagt;”


Zoals u kunt zien, is deze zin niet voor creatieve interpretatie vatbaar: Als een voedingsproduct genetisch gemodificeerd materiaal bevat, is het volgens de Europese wet verplicht om dit op de verpakking van het voedingsmiddel te vermelden! Dit is een geweldig voorbeeld van een nuttige Europese wet, omdat het gebaseerd is op het principe dat elke Europese burger het recht heeft om te weten waar de ingrediënten van zijn/haar voedsel vandaan komen, zodathij/zij een weloverwogen beslissing kan nemen.


Helaas lijkt de Commissie nu het Europese publiek van het recht op een geïnformeerde keuze te willen beroven!


Om precies te zijn heeft mevrouw Von der Leyen gesteld dat ze de huidige wettelijke eis voor duidelijke etikettering van genetisch gemodificeerde ingrediënten wil afschaffen als deze zijn geproduceerd met "nieuwe technieken" (wat zoveel betekent als CRISPR), omdat ze lijkt te geloven dat de mogelijkheid om selectief één gen tegelijk in een organisme te modificeren op de een of andere manier vrij van enig risico zou zijn.Deze overtuiging lijkt echter gebaseerd te zijn op absoluut géén enkele wetenschappelijke kennis!


Beschamender nog is de motivatie van de Commissie voor dit plan om Europa's etiketteringswetten af te zwakken en Europa's toelatingsprocedures voor GGO's te "versimpelen"(en daarmee ook Europa's consumentenbescherming, bescherming van de volksgezondheid en bescherming van Europa's voedselvoorziening in één klap af te zwakken).Deze aantasting van de Europese GMO-wetgeving wordt immers verdedigd vanuit het motief van "concurrentie". Het is bizar om te lezen, maar de Commissie heeft wel degelijk beweerd dat omdat de VS en Japan al ongeëtiketteerde GGO-producten in hun nationale voedselketens toelaten, de EU onmiddellijk hetzelfde zou moeten doen - om Europa's "concurrentie op de mondiale GGO-markt" te beschermen. Bizar!


Om een rare situatie nog vreemder te maken, heeft de heer Timmermans ook beweerd dat genetisch gemanipuleerd voedsel een sleutelrol moet spelen in de Europese klimaatstrategie, omdat hij lijkt te geloven dat GGO's (om de een of andere onverklaarbare reden) een hoeksteen moeten vormen van de Europese Green Deal, ondanks het feit dat hij zich er niet bewust van lijkt te zijn dat het vrijlaten van genetisch gemanipuleerde voedselgewassen van de "1e categorie" (in de woorden van de Commissie: "die vergelijkbaar zijn met in de natuur voorkomende of conventionele planten" - hoewel geen enkel gewas van de 1e categorie – puur vanwege hun genetische gemanipuleerde aard - "vergelijkbaar is met in de natuur voorkomende ofconventionele planten") in de natuurlijke omgeving van Europa kan leiden tot verschrikkelijke en onvoorziene gevolgen! Omdat er geen enkele manier is om te voorspellen wat een genetisch gemanipuleerd gewas zal doen zodra het in de natuurlijke omgeving terecht is gekomen. GGO’s zijn nu eenmaal onvoorspelbaar.

Het feit dat genetisch gemanipuleerde "herbicidetolerantie" (wat een genetisch gemanipuleerde eigenschap is die leidt tot een grotergebruik van pesticiden op het land) op het laatste momentuit de "hoge voorzichtigheid" "2e categorie" is geschrapt in de ontwerpverordening van de Commissie laat duidelijk zien dat het hier in werkelijkheid nóch om voedselveiligheid nóch om de bescherming van Europa's natuurlijke omgeving gaat...Alle argumenten van de Commissie zijn eigenlijk pure onzin, omdat het recht op een geïnformeerde keuze koste wat het kost beschermd moet worden in de EU. Iedere Europese burger moet op elk moment precies kunnen weten waar zijn/haar voedsel vandaan is gekomen en ook of het genetisch gemanipuleerde ingrediënten bevat. Dit is dubbel zo belangrijk omdat veel Europeanen (misschien zelfs een flinke meerderheid van de Europeanen) intens huiverig lijken te zijnvoor genetisch gemanipuleerd "Frankenstein" voedsel, een karakteristiek die door vele Europeanen wordt gedeeld, ongeachthun politieke voorkeur. Het bezwaar (en zelfs de afschuw) tegen GGO's is iets dat gedeeld wordt door een breed front van Europeanen en is aan zowel de linker- als de rechterzijde van het Europese politieke spectrum tevinden. Omdat de meeste mensen geloven dat mensen het recht moeten hebben - en moeten behouden! - om te weten en te kunnen kiezen wat je eet. En datis niet te veel gevraagd!


Wilt u niet weten wat u eet?


WAT MOET ER NU GEDAAN WORDEN?

Door middel van deze open brief wil ik u vragen om géén enkele versoepeling van de etiketteringsregels voor GGO's en genetisch gemanipuleerd materiaal in Europa te aanvaarden of goed te keuren.Ongeacht de specifieke techniek of technologie die wordt gebruikt om een organisme te veranderen moet een GGO altijd duidelijk als zodanig worden geëtiketteerd.


Bovendien moet de toelatingsprocedure voor GGO's NIET worden versoepeld voor eender welk type GGO dan ook. Er schuilt een reëel gevaar in het toelaten van genetisch gemanipuleerde planten en dieren in de natuurlijke wereld. Wat wij ons moeten afvragen: Is het echt té veel gevraagd om vooraf een risicobeoordeling uit te voeren? Is een beetje voorzichtigheid écht te veel om Europa's natuurlijke omgeving en voedselketen te beschermen?


Dus wanneer de Commissie haar voorstel ter stemming voor zal leggen om de GGO-etiketterings- en toelatingswetten in Europa af te zwakken en irrelevant te maken (en daarmee de wettelijke bescherming van de consumenten en de voedselvoorziening te ondermijnen), wil ik u vriendelijk doch dringend vragen om altijd TEGEN EEN VERZWAKKING VAN ONZE ETIKETTERINGS- EN TOELATINGSWETTEN TE STEMMEN.


Vergeet niet dat Europa feitelijk geen genetisch gemanipuleerde gewassen nodig heeft om zichzelf te voeden. De boeren van Europa hebben al bewezen dat ze méér dan voldoende landbouwproducten kunnen produceren om ons werelddeel te voeden. Het feit dat Europa een netto-exporteur van voedsel is en altijd al is geweest, bewijst dat Europa eenvoudigweg geen genetisch gemanipuleerde planten nodig heeft om zichzelf te voeden. Waarom dan het risico nemen om onze natuurlijke omgeving genetisch te vervuilen? Herinnert u de vele rampzalige voorbeelden van mensen die dachten dat zij consequentieloos de krachten van de natuur naar hun hand konden zetten. Denk aan de konijnenplaag in Australië. Denk aan de Coloradokevers en de "Spaanse" naaktslakken in Europa. Waarom dit alles nóg eens doen, maar nu met genetisch gemodificeerde organismen? Hoe groen is dat?


De Europese Unie is altijd zeer geïnteresseerd geweest in het beschermen van haar burgers tegen gewetenloze handelspraktijken waarbij voor menselijke consumptie ongeschikt voedsel in de Europese voedselketen terecht komt. Het is onlogisch en onkarakteristiek dat de EU plotseling besluit om deze voorzichtige aanpak op te geven met iets dat zo vitaal belangrijk is voor de gezondheid en het overleven van onze mensen als de ingrediënten van het voedsel dat wij eten.


Daarom vraag ik u om altijd NEE TE STEMMEN tegen elke versoepeling van onze voedselwetten, omdat het een gevaar is voor de gezondheid,w aardigheid en het recht op een geïnformeerde keuze van elke Europeaan.


Ik kijk met interesse uit naar uw antwoord.Met vriendelijke, groene en Europese groeten,ErikSchrama


HetAksiekomitee www.eschrama.com/aksiekomitee 

&European Action www.eschrama.com/european-action

contact:erik@eschrama.com 


Tekenen? Hier tekenen!

Waarom niet jouw directe

Europese volksvertegenwoordiger

aanschrijven?

Tekenen? Hier tekenen!


Poster van de conferentie & "stakeholder meeting" over GMO's op het EP van donderdag 26 oktober 2023

ANTWOORD van MEP'er Izaskun Bilbao Barandica op mijn open brief aan het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad TEGEN VERBORGEN GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN

ANTWOORD van MEP'er Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) op mijn open brief aan het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad TEGEN VERBORGEN GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN

ANTWOORD van Susanna Knab & de SPÖ-fractie in het EP op mijn open brief aan het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad TEGEN VERBORGEN GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN

ANTWOORD van MEP'er Miriam Lexmann op mijn open brief aan het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad TEGEN VERBORGEN GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN

ANTWOORD van MEP'er Monika Beňová op mijn open brief aan het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad TEGEN VERBORGEN GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN

OPEN BRIEF aan de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers TEGEN het plan van de Europese Commissieo om VERBORGEN GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN in onze voedselketen toe te laten.

ANTWOORD van Erik Gilissen, volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Belang op mijn Open Brief aan de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers TEGEN het plan van de Europese Commissieo om VERBORGEN GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN in onze voedselketen toe te laten.

Iets wat de elite helemaal niet leuk vindt:

Kritische

opinie &

informatie:

HET AKSIEKOMITEE

GERICHTE ACTIE VOOR EEN BETERE TOEKOMST