Aksiekomitee 2024 in Nederlands

AKSIEKOMITEE 2024

EEN ONAFHANKELIJKE KEUZE VOOR HET EUROPEES PARLEMENT

'TIS TIJD OM EUROPA TE FIXEN EN BRUSSEL SCHOON TE VEGEN!

Ik ben (uiteraard) geen politieke partij, ik ben gewoon een geïrriteerde burger die heeft besloten om terug te vechten.


Ik heb zelf gezien dat de EU niet werkt: De EU is fundamenteel ondemocratisch, corrupt & oneerlijk, dat is de trieste waarheid.

Ik geloof echter ook dat effectieve Europese samenwerking tussen vrije, onafhankelijke staten wél belangrijk is en dat de oorspronkelijke grondbeginselen van de EU  (= nooit meer oorlog, maar vrede door  handel en samenwerking) best een goed idee waren. Echter, de European Commissie, onder die verrader Ursula Von der Leyen, heeft de EU in een bureaucratisch, corrupt, elitair rampgebied veranderd. Momenteel functioneert de EU niet. En ik haat het moeras van corruptie en bureaucratie waarin de EU nu is vastgekomen! Als wij écht onze Europese samenwerking willen redden, dan moeten wij éérst van de huidige Europese heersende elite afkomen (en daar hoort de gehele ongekozen Commissie bij) en vervolgens de EU hervormen. Door het waarlijk democratisch te maken! De EU kan niet langer een door Frankrijk en Duitsland gedomineerd project zijn, maar het moet een echt gemeenschappelijk EUROPEES  project worden: Een nieuwe Europese Gemeenschap, geen ondemocratische Unie!


Volgend jaar, in 2024, hebben wij weer Europese verkiezingen. Zoals je weet heb ik al duidelijk mijn mening laten horen over vele belangrijke onderwerpen in de Europese politiek, onder andere door middel van mijn open brieven aan het Europees parlement. Zo weet je dus dat ik tegen de digitale euro ben en ook tegen verborgen GMO's - en meer. Over belangrijke onderwerpen heb ik nooit mijn mening verborgen gehouden.


Omdat ik niet genoeg mensen zie die geïnteresseerd lijken te zijn om deze puinzooi die wij de Europese Unie noemen te repareren tot iets dat wel werkt, zal ik zelf voor een zetel in het Europese Parlement gaan, zodat ik de corruptie en absurditeit aan de bron kan bestrijden.


Maar daar heb ik jouw hulp bij nodig.


Ik geloof dat het een belangrijk doel is waar ik naartoe werk. En ik wil jou vragen om mij te helpen, eerst door mijn webpagina hier beneden door te lezen, waar je alle details vindt van waar ik voor (en tegen!) sta; en door je vervolgens op te geven voor de campagne van Schrama24.


Bij voorbaat dank voor alle hulp die je kunt bieden
Het Aksiekomitee is een democratische actie om ons land (én Europa) weer sociaal, vrij, onafhankelijk & bewoonbaar te maken. Daarom zet ik mij in om mensen de kans te geven om zélf democratische actie te nemen. Het Aksiekomitee bestaat om hen te steunen. Het Aksiekomitee is gebaseerd op een aantal kernwaarden die de leidraad voor mijn & onze acties vormen:


# Vrijheid: Vrijheid is het fundament. Mensen moet zo vrij als mogelijk gelaten worden. Regels & wetten moeten enkel bestaan als er ook een werkelijke noodzaak toe bestaat (zoals om oligarchen, grote bedrijven, criminele organisaties & vreemde mogendheden binnen de perken te houden). Regels zijn wel nodig, want vrijheid zonder regels is anarchie, maar dan moeten die regels wel juist, begrijpelijk én nodig zijn! Nu is dit niet zo in Nederland.


# Onafhankelijkheid: Mensen moeten zo onafhankelijk mogelijk worden van de regering & overheid; en Europa moet zo onafhankelijk mogelijk worden van de rest van de wereld. Om mensen meer onafhankelijk van de staat te maken, moet men ook zo min mogelijk belasting gaan betalen, te beginnen met die mensen die nu al het minste hebben.


# Directe democratie: 'Democratie' betekent 'het volk van het land bestuurt samen het land'. Dit is nu echter wat er juist níét gebeurt in Europa. Dat houdt ook in dat wij het recht om te protesteren en te demonstreren zo veel mogelijk vrij willen maken van de huidige bureaucratie. Daarom is onze strijdkreet: Macht aan het volk!


# Natuur & milieu: Niet de groenwasserij van de Europese Green Deal, maar échte, serieuze bescherming van onze natuur, onze leefomgeving & ons milieu.


# Ontwikkeling: Nederland, België en de rest van Europa hollen qua technologische ontwikkeling achter de rest van de wereld (in het bijzonder de VS, China & Rusland) aan. Daar moeten wij wat aan doen!


# Actie: Actie is belangrijk!


# Ethiek: Mensenlevens doen ertoe! Mensenrechtenschendingen moeten publiekelijk aan de kaak gesteld worden, zowel in binnen- als buitenland. Daarom moeten wij onethische landen als de VS, China, Rusland, Israël & Iran ook níét steunen! Handelsrelaties zijn niet van ultiem belang. Wij hebben een bredere visie nodig.


# De-neoliberalizering & de-globalizering: De neoliberale economie van de regeringen van de afgelopen +/- 50 jaar heeft tot de uitverkoop van onze economie geleid, waarbij wij niet eens ons eigen land meer bezitten. Geld is echter níét het belangrijkste! Wij moeten visie hebben! En dat betekent zoveel mogelijk in Europa zélf produceren.


# Kracht: Nederland & België moeten zichzelf kunnen verdedigen. Daarom moet de krijgsmacht fórs uitgebouwd worden. Omdat wij het zelf moeten kunnen doen, moet Nederland & België ook de NAVO verlaten en het voortouw nemen in de oprichting van een nieuwe Europese Defensiegemeenschap.


# Wederzijds respect: Wij laten respect zien voor andermans recht om een tegenovergestelde mening te hebben. Net zoals wij respect eisen voor onze eigen tegenovergestelde mening. Eerlijke discussie is immers belangrijk. Let wel: Wederzijds respect tonen is niet hetzelfde als ingeven en compromissen sluiten!


# Nederlandse taal & cultuur: Onze taal & cultuur is wat ons bindt en verbindt. Daarom heeft de Nederlandse taal hulp nodig.


# Naar een Europese Gemeenschap: De Europese Unie heeft gefaald door haar corruptie, bureaucratie & regelzucht. Langdurige vrede in Europa door samenwerking is echter belangrijk.Daarom is het tijd om de EU terug te brengen naar wat het eigenlijk moet zijn: Een samenwerkingsverband van onafhankelijke Europese staten: Een Europese Gemeenschap.


# Persoonlijk verantwoordelijk: Wij houden de mensen die beslissingen nemen persoonlijk verantwoordelijk voor hun foute beslissingen. Daarom strijden wij ook tegen de cultuur van corruptie op het Binnenhof en in de EU.


# Patriottisch: Het is geen schande om het beste voor je eigen land te willen.


# Realiteit: De werkelijkheid is belangrijk en moet onze acties & onze waarden informeren. Propaganda, leugens, censuur en kiezersbedrog zijn niet welkom.

Geïnteresseerd in Europa?

Bekijk dan ook mijn video's op

A European Perspective en de Erik Schrama Ervaring.


Wil je iets doen om Europa beter te maken?

Bezoek dan ook het Aksiekomitee en European Action.


Laat ons Europa heroveren voor vrijheid, directe democratie & normale moraliteit!

GEEF Schrama24 je handtekening!

BEWILLIGING: Om mij in 2024 als onafhankelijke kandidaat verkiesbaar te kunnen stellen in Nederland en in de Nederlandstalige kieskring in België moet ik handtekeningen verzamelen. Dit is zo geregeld in de kieswet. Jij kunt mij echter helpen!

Teken jij mee?!

 
 
 
 
 
 
 

WAT HOUDT HET IN OM MIJ TE HELPEN OM DE EU TE FIXEN ?

Ik ben (uiteraard) geen politieke partij, ik ben gewoon een geïrriteerde burger die heeft besloten om terug te vechten. Omdat ik, in tegenstelling tot reguliere politieke partijen, in directe democratie geloof: dat elke Europese burger de mogelijkheid moet hebben om actief deel te nemen aan de Europese politiek. Ik geloof dat politieke participatie voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat het opbouwen van een hecht netwerk belangrijk is. Daarom kies ik ervoor om mijn platform gratis te houden!Wat betekent het als je aanmeldt voor Schrama24?

  • Je krijgt de kans om met je ideeën bij te dragen aan het politieke besluitvormingsproces, zolang je je maar houdt aan onze traditionele Europese waarden.
  • Ik zal je op de hoogte houden via mijn nieuwsbrieven en ik zal regelmatig, maar geheel vrijblijvend, een beroep op je doen voor acties, of om op een andere manier te helpen onze doelen te bereiken.
  • Je draagt naar vermogen bij aan onze missie om onze vrije Europese beschaving (zoals we die ooit nog eens kenden) te redden.
  • Je kunt je als kandidaat of als kandidaat-opvolger verkiesbaar stellen op mijn lijst; en zo je jouw kans grijpen om in het EP te komen!
  • Samen met jouw bijdrage zal ik vechten om ons land, om onze gemeenschap en om Europa weer eerlijk, vrij en normaal te maken.


Heb je er zin in? Vul dan het formulier in! Dan stuur ik je een bevestiging met alle benodigde informatie. Ondertussen zal ik je gegevens beschermen en nooit delen met derden zonder jouw toestemming. Ook laat ik geen cookies achter op je computer of telefoon. 

Want ook dat is mijn belofte!


VIDEO'S

DIE

ERTOE

DOEN :

MIJN 40-PUNTENPLAN VOOR EUROPA

of, wat wil ik nu eigenlijk?

DE STRIJDPUNTEN:


#1 | EEN NIEUWE EUROPESE CONFEDERALE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP (*):

Geen onvrijwillige, totalitaire Unie die onder de duim zit van het regime van de Europese Commissie, maar een nieuwe Europese Gemeenschap. De EU werkt momenteel niet. Daarom moeten wij het fixen. Daarom moeten wij een werkelijke keuze krijgen.


Door middel van referena moeten Europese burgers zelf kunnen kiezen over de toekomst die wij willen voor Europa. Aangezien de EU bezezen heeft dat het ondemocratisch, verspillend en corrupt is, moeten wij de EU vervangen door iets dat wél werkt: een vrijwillige gemeenschap van coöperatieve Europese staten, met directe democratie, een duidelijke afbakening van machten, piepkleine coöperatieve structuur, strikte democratische en parlementaire controlemechanismen, een gigantisch vereenvoudigde en gestroomlijnde coöperatieve structuur, en natuurlijk ook geen ongekozen Commissie! In plaas van de ondemocratische, zichzelfverrijkende Unie, moeten wij voor een echte coöperatieve Europese Gemeenschap kunnen kiezen.


Effectieve (en vrijwillige) Europese samenwerking vind ik wél belangrijk, omdat ik geloof dat wij enkel door middel van Europese samenwerking de invloed en culturele, militaire & economische overheersing van de VS & China (enz.) over Europa kunnen bestrijden. Omdat de EU dit duidelijk niet aankan. Laten wij daarom werken om van de EU een ECHTE internationale organisatie te maken, die werkt ten behoeve van alle Europeanen, in plaats van de ondemocratische quasi-overheid die het nu is.


(*NB: Een "confederatie" houdt een statenbond in: Een bond van samenwerkende maar soevereine staten die een aantal gemeenschapelijke instellingen delen voor het algemeen nut van alle lidstaten. In een confederatie hebben de staten dus ook het recht om te vertrekken als en wanneer zij dit wensen. Dit is niet het geval bij een "federatie" of een "federale staat" zoals Duitsland, België of de VS.)#2 | VEREENVOUDIGING & STRIJD TEGEN DE BUREAUCRATIE:

Vereenvoudiging van de veel te ingewikkelde structuur & bureaucratie van de EU, zodat het voor iedere burger te begrijpen valt.#3 | GEEN CORRUPTIE - VEEG BRUSSEL SCHOON!

Geen flagrante corruptie meer in Brussel! Corrupte eurocraten (zoals Kaili, Panzeri en Von der Leyen) moeten de gevangenis in. Amerikaanse lobbybedrijven moeten verboden worden. Brussel moet opgeruimd worden!

Want een functionele, democratische en eerlijke EU is beter dan geen EU, maar geen EU is beter dan een corrupte, ondemocratische en inefficiënte EU.


Dat houdt ook in dat het systeem van openbare aanbestedingen (of "tenders") ook bestreden moet worden, door de praktijk te verbieden waarbij individuele afdelingen en diensten hun eigen aanbestedingen uitgeven. Alle aanbestedingen moeten via één enkele en publiekelijk toegankelijk centrale aanbestedings-/aankoopdienst voor de EU gaan.#4 | EINDE AAN DE EUROPESE BELASTINGVRIJSTELLING:

Op dit moment is de EU als "internationale organisatie" vrijgesteld van alle zogenaamde "lokale belastingen". Het resultaat hiervan is dat de bureaucraten van de EU geen cent belasting over hun toch al vér bovengemiddelde inkomens hoeven te betalen. Daarom vind ik dat de huidige belastingvrije status van de EU en alle EU-werknemers onmiddellijk moet ophouden! EU-ambtenaren, leden van het Europees Parlement, eurocommissarissen en andere eurocraten moeten gewoon in hun thuisland hun inkomstenbelasting gaan betalen. Net zoals de rest van ons. De regels moeten immers op íédereen in gelijke mate van toepassing zijn: Daarom kan er geen millimiter ruimte meer zijn voor een elite met speciale belastingprivileges.

Laat de EU maar hun belasting betalen!#5 | GEEN FRANKENSTEINVOEDSEL, GEEN GMO'S:

Een onmiddellijk verbod op alle Frankensteinvoedsel, genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen, namaakvoedsel, "beyond" producten en uit insecten vervaardigde "nieuwe voedingsmiddelen" zoals gedeeltelijk ontvet krekelpoeder. Insecten eten is zowel slecht voor de gezondheid als on-Europees. Daarom ben ik ook fél tegen het voornemen van de Commissie om verborgen GMO de Europese voedselketen binnen te laten, dit door o.a. de huidige verplichting tot etikettering van GMO af te schaffen!


Helaas is de EU van plan om de eisen voor GMO's kapot te maken en om verborgen GMO's via een maas in de wet (de zogenaamde "Categorie 1 GMO's") tot onze voedselketen toe te laten. Wanneer de EU deze wetgeving invoert, zal de Europese GMO-wetgeving zwakker zijn dan die van de VS, Canada en China! Dit moet gestopt worden! Ik vecht hier ondertussen al met hand en tand tegen. Zie hier.#6 | DUIDELIJKE EUROPESE GRENZEN, BEGRENSD TOT EUROPA:

Geen globalisme of "pan-Europees" euro-imperialisme dat tot diep in Rusland en Afrika uitstrekt, maar puur Europese vrijwillige samenwerking begrenst tot de staten van Europa, met lokale directe democratie.#7 | EEN EUROPESE GEMEENSCHAPS-CHARTER:

Een duidelijk document met onaantastbare gemeenschappelijke burgerrechten en vrijheden voor en door de Europeanen. De Nederlandse grondwet is juridisch zonder enig gewicht of betekenis, de Belgische grondwet valt in de praktijk uit te voeren noch te handhaven, en de Europese verdragen van Maastricht en Lissabon hebben tot de gebrekkige EU geleid. Daarom vind ik een Europese charter als basis voor onze nieuwe Europese Gemeenschap en als direct aanspreekbare rechtsbescherming een goed idee. Dat hoeft geen Europese eenwording in te houden, maar wel een bescherming van onze mensen- en burgerrechten.#8 | DIRECT GEKOZEN EUROPESE BESTUURDERS:

Gekozen door het volk voor het volk, niet door de heersende globalistische elite. Dat betekent dus ook: GEEN ONGEKOZEN COMMISSIE.#9 | YANKEE (EN IGOR EN CHEN) GO HOME! Geen buitenlandse troepen meer op Europese bodem. Alle Amerikaanse, Russische en Chinese troepen moeten vertrekken en onmiddellijk weer naar huis gaan. Na WOII werd Europa bezet door de Britten, de Fransen, de Yanks en de Sovjets. De Britten, Fransen en en zelfs de Russen vertrokken, nu zijn alleen de Yanks nog over. Tijd voor hen om ook te vertrekken! Dit betekent dus ook dat de EU collectief uit de NAVO moet stappen. Hier hoort ook een totaalverbod bij op de aanschaf van Amerikaans militair materiaal: Wij kopen Europees of helemaal niet. Dit betekent ook een strenge visumplicht voor bezoekers uit China & Amerika. Terwijl de regeringen van China en de VS actief vijandige acties ondernemen tegen Europa moet Europa effectief gesloten zijn voor alle bezoekers uit de VS en China. Europa moet een internationale koers gaan varen die los staat van de VS, China en Rusland. Europese politici moeten ermee ophouden om zich dienstbaar en slaafs op te stellen als globalistische loopjongetjes, maar de behoeften van Europa eens voorop stellen. #EuropaEerst#10 | EEN VRIJWILLIGE EUROPESE DEFENSIEGEMEENSCHAP binnen EEN EUROPEES COLLECTIEF VERDEDIGINGSVERDRAG

Waarom totaal afhankelijk blijven van de "bescherming" door het Amerikaanse leger? Waarom nog langer de doorgaande bezetting van Europese bodem tolereren door Amerikaanse en Russische soldaten? Waarom Chinese politie op Europese bodem toestaan? Laat Europa haarzelf weer verdedigen! Onze Europese leger zijn jarenlang verwaarloosd door onze nationale politici, laat ons daarom Europa's capaciteit om zichzelf te verdedigen heropbouwen, met Europese wapens & technologie. En dat betekent dat de EU de NAVO moet vervangen door een puur Europese collectieve defensie. En dat houdt in dat Europa de NAVO moet inruilen voor een puur Europese collectieve verdediging. Dit moet echter een 100% vrijwillige Europese Defensegemeenschap zijn, NIET een verplichte "defensie-unie" onder het commando van de ongekozen Commissie.


#11 | EEN EINDE AAN EUROPA'S AUTOMATISCHE, GEDACHTENLOZE

EM ONVOORWAARDELIJKE STEUN VOOR ISRAEL

Het eindeloze, zinloze, domme conflict tussen Israel en de Palestijnen zal nooit eindigen als wij als Europa constant automatisch kant blijven kiezen voor Israël in een oorlog die eigenlijk de onze niet hoort te zijn.

In eerste instantie beargumenteerde ik dat Europa neutraal moet blijven in conflicten die niet de onze zijn - en dat is ook zo. Maar in deze eindeloze vendetta van de apartheidsstaat Israel tegen de Palestijnen kunnen wij ondertussen niet meer neutraal blijven! Met alles wat wij ondertussen weten zou dat een daad van pure lafheid zijn. De waarheid is immers dat de Staat Israel collectieve bestraffing toepast op de gehele Palestijnse bevolking (ongeacht of hun doelwit toevallig lid is van Hamas of Hezbollah of Fatah, of gewoon een toevallige burger die op de verkeerde tijd op de verkeerde plek staat) terwijl ze roepen dat ze zelf "het slachtoffer" zijn, en dat is schijnheilig, dus fout!


In dit nieuwste zinloze conflict tussen Israël en de Palestijnen zien wij ook dat de levens van Palestijnse mensen blijkbaar minder waard zijn in Europa dan de levens van Israëliërs. Ook dat is fout! Immers, de regels moeten op iedereen in gelijke mate van toepassing zijn! Dat betekent dat élk Palestijns burgerslachtoffer er één te veel is. Net zoals élk Israëlisch burgerslachtoffer er één te veel is. Wij moeten een morele keuze maken. Een keuze voor de waarde van mensenlevens, voor vrijheid en voor vrede.

Omdat vrede belangrijk is. Politieke retoriek niet.


Dat is waarom de EU ook moet STOPPEN met hun automatische, gedachtenloze en onvoorwaardelijke steun voor Israël, maar in plaats daarvan zowel Israël als de Palestijne autoriteiten onder druk moet zetten om een permanente vrede te vinden. De EU was ooit eens opgericht met het doel om langdurige vrede te bewerkstelligen. Blijkbaar is de EU die missie vergeten.


Dat is ook waarom de EU moet STOPPEN met het hijsen van de vlaggen van niet-EU-lidstaten op EU-gebouwen (te beginnen met de vlag van de Staat Israël). Het is niet hun plaats! De nationale vlaggen van niet-EU-staten horen daar niet. Voor meer informatie kun je ook mijn open brief tegen het hijsen van de vlag van Israel (en andere vreemde vlaggen) op EU-gebouwen die ik aan het Europees Parlement heb verstuurd lezen.


MIJN KORTE GEDACHTE HIEROVER:#12 | EERLIJKE EN TRANSPARANTE EUROPESE FINANCIËN

Geen "verplichte solidariteit" meer. Geen gedwongen herverdeling van de Europese financiën meer. Geen gigantische EU-leningen meer die door de EU aan zichzelf worden gegeven. Geen ingeburgerde corruptie in Brussel & Straatsburg meer.#13 | LEVENSKOSTEN: De kosten voor levensonderhoud voor gewone Europeanen moeten omlaag.#14 | GEEN KOOLSTOFBELASTING / CARBONTAX OP CENTRALE VERWARMING EN BENZINE: Geen koolstofbelasting op centrale verwarming en benzine. De EU heeft moedwillig koolstofbelastingen geheven om het leven van gewone mensen ondragelijk te maken. De EU heeft dit gedaan, dus dan kan de EU dit ook ongedaan maken.#15 | EINDE AAN DE EUROPESE EMISSIERECHTENZWENDEL: Onmiddellijke beëindiging van Europa's louche handeltje in emissierechten. Het is economisch dom om te denken dat je vervuiling kunt bestrijden door het recht om te vervuilen te legaliseren en vervolgens op de open markt vervuilingsrechten te verkopen. Dit is dom en contra-effectief en moet stoppen. Grote vervuilers moeten gewoon worden beboet voor de vervuiling die zij in de wereld dumpen; in het geval van sterk vervuilende bedrijven moeten hun CEO's en bestuursleden ook worden beboet en in de gevangenis belanden. De natuur verdient effectieve bescherming, geen schijnheilige lippendienst.#16 | GOEDKOPE ELEKTRICITEIT: Het is de taak van een elektriciteitsbedrijf om elektriciteit tegen kostprijs te leveren. De Europese elektriciteitsbedrijven hebben in 2022 - het hoogtepunt van de zogenaamde "energiecrisis" - megawinsten gemaakt, wat aantoont dat ze alleen geïnteresseerd zijn in geld, niet in mensen. Bovendien vereisen de voortdurende plannen om heel Europa te over-elektrificeren meer energie dan deze bedrijven kunnen of willen produceren. Daarom moeten alle energiebedrijven die momenteel stroom verkopen aan prijzen boven de productiekosten genationaliseerd worden (of zelfs "ge-Europeïsiseerd"). Omdat energie betaalbaar moet zijn.#17 | HET HOOFD(STEDELIJK) PROBLEEM

Een oplossing voor het probleem van de maandelijkse draaideurverhuizing van het EP en de verspilling van geld, tijd en moeite die hierbij komt kijken: Kies je plek! Mijn oplossing: eenvoudigweg Brussel.#18 | EEN EUROPA VAN NATIES EN VOLKEREN, NIET VAN REGIO'S

Wij komen op voor de talen, de culturen en de volkeren van Europa. De kaart van Europa mag niet worden hertekend op basis van het concept "Europa van de regio's" (of het "Heinekenplan"! Europa van landen en volkeren, of helemaal geen EU!


#19 | OEKRAÏNE?

Geen versnelde toetreding van Oekraïne tot de EU! Pas als ze er echt klaar voor zijn en pas nadat ALLE oorlogsmisdaden in Oekraïne zijn onderzocht en ALLE daders de straf hebben gekregen die ze verdienen. Momenteel zijn er voorzichtige bewijzen dat beide partijen tijdens hun oorlog wreedheden en oorlogsmisdaden hebben begaan (zoals te verwachten valt), zoals het Russische gebruik van artillerie tegen woonwijken en het Oekraïense gebruik van gifgas. Oekraïne kan niet tot de EU worden toegelaten zolang deze kwesties niet zijn onderzocht en berecht.


Ook kan EU-lidmaatschap alleen worden overwogen als ook kan worden aangetoond dat de opname van Oekraïne in de EU de Europese boeren niet ondermijnt en het concurrentievermogen van de Europese industrieën niet schaadt door een stroom van goedkope Oekraïense producten. Dat is een reële angst op dit moment en een heikel punt in lidstaten als Polen en Bulgarije, waar de lokale boeren ernstig zijn geschaad door de plotse vloed aan Oekraïens graan.


Ten laatste: Het democratisch principe is belangrijk! Daarom kan een keuze van Oekraïne om lid te willen worden van de EU pas komen nádat hier een nationaal referendum over gehouden is in OekraÏne zelf. En ook nádat de leden van de Europese Raad hier allen akkoord mee zijn gegaan. Over toetredingen bestaat immers een nationaal veto - en dat veto moet ook in ere worden gehouden.


Ursula von der Leyen mag zoveel blaten als zij wil, maar Oekraïne is GEEN natuurlijk en automatisch deel van de EU. Niet zoland de burgers van de EU zelf niet zeggen dat dat zo is.#20 | DE EURO DEMOCRATISEREN:

De euro redden of helemaal geen euro: De euro heeft zich bewezen als een instrument van de elite voor de economische vernietiging van het Europese continent en de verscherping van de overheidscontrole over de gewone burger. De euro staat namelijk niet onder enige vorm van democratische controle. Als we de euro willen redden, dan moet de euro onder democratische controle worden geplaatst. Dat betekent bijvoorbeeld dat de directeur van de Europese Centrale Bank (momenteel die ongekozen aarts-neolib Lagarde) moet worden gekozen door het Europees Parlement, en niet toegewezen door het Internationaal Monetair Fonds. Dit betekent ook GEEN DIGITALE EURO. Omdat er geen behoefte of verlangen naar is onder de gewone Europeanen.#21 | EEN NIEUW EUROPEES RUIMTETIJDPERK MET EUROPA ALS EEN ONAFHANKELIJKE RUIMTEMACHT

Wil jij echt dat de VS, China & Rusland het zonnestelsel voor zichzelf veroveren? Tijd voor Europa om zich te ontwikkelen tot een onafhankelijke ruimtemacht in plaats van te blijven vertrouwen op de VS en Rusland!


We moeten stoppen met alle internationale "samenwerking" met (lees "exploitatie door") de VS en China als het gaat om ruimteverkenning. Als de Amerikanen de Maan en Mars halen, zal dat gebeuren met Europese technologie en ontwikkeling. Waarom gebruiken we niet onze eigen knowhow en expertise voor onszelf? Wil je echt dat de VS & China het zonnestelsel veroveren?#22 | TEGEN DE HANDEL IN MENSELIJK WEEFSEL EN TEGEN (LATE) ABORTUS:

Abortus moet in heel Europa beperkt worden tot ABSOLUUT NIET LATER DAN het embryonale stadium (= 22 weken) en geen seconde later! Abortus moet ook gepaard gaan met psychologische hulp. Een foetus is een mens. Dat betekent dat een abortus tijdens een vergevorderde zwangerschap regelrechte moord is. Dat betekent ook een onmiddellijk verbod op de handel in menselijk weefsel, zoals foetale stamcellen. Dit moet stoppen, nu!


#23 | VERBOD OP TRANSGENDER:

Transgenderism moet in heel Europa ronduit verboden worden, met een totaalverbod op geslachtsveranderende ("gender reassignment") chirurgie en een verbod op trans-propaganda. Transgenderisme is een kwaadaardige ideologie op basis van een geestesziekte. Dit moet nu stoppen.#24 | NOOIT MEER VACCINATIEPLICHT, MANDATEN, CORONAMAATREGELEN & LOCKDOWNS!

Nooit meer vaccinatieplicht, mandaten, lockdowns en andere "maatregelen voor de volksgezondheid" in Europa. Nooit meer!#25 | STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK NAAR VACCINDEALS:

We hebben strafrechtelijke onderzoeken nodig naar alle vaccindeals, zowel op nationaal als Europees nivo. Inclusief een grondig onderzoek naar ALLE politici en bedrijven die erbij betrokken waren. Er moet gevangenisstraf komen voor iedereen die misdaden heeft gepleegd (zoals Von der Leyen, die nooit de Pfizer-SMSjes heeft overhandigd, ondanks het feit dat het EP dit haar had opgedragen)!#26 | EPPO & OLAF:

Echte politiebevoegdheden voor EPPO (het Europees Openbaar Ministerie) en OLAF (l'Office pour la Lutte Anti-Fraude) zodat ze verdomme hun werk eens kunnen gaan doen en vuile eurocraten kunnen opsporen en arresteren.#27 | VRIJHEID OM TE REIZEN: OPEN BINNENGRENZEN!

Nooit meer gesloten binnengrenzen. Nooit meer je paspoort of "vaccinatiebewijs" laten zien om een ander Europees land binnen te komen. Nooit meer een apartheid-achtig intern paspoortsysteem voor de EU, nooit meer QR-codes, CST's, pas sanitaires. Nooit meer! Maar vrijheid om te reizen en open Europese binnengrenzen!#28 | GEEN PRIVÉJETS MAAR BETAALBARE TREINEN:

Reizen moet niet enkel voor de superrijken zijn, die veel praten over "de planeet" en "het klimaat" maar het ondertussen niet erg vinden om die zelf te vervuilen. Daarom moet er een verbod komen op alle privéjets. Als je ergens heen wilt in Europa, neem dan de trein. En dezelfde regel geldt voor de elite van het WEF: Hun privé-jets moeten worden verboden en aan de grond gehouden. Laat ze zoals de rest van ons de trein nemen (want zij willen toch dat niemand meer een auto kan betalen). Dit betekent ook dat de trein niet alleen betaalbaar, maar ook echt goedkoop moet worden op het hele Europese continent.

En dat is iets wat het nu zeker niet is.#29 | HET WEF & INTERNATIONALE "FILANTROPEN":

Het WEF is een bijna James Bond-achtige terroristische organisatie die de wereld wil beheersen door economische verwoesting, hersenspoelen, kunstmatige hongersnood en infiltratie van regeringen en bedrijven. Het WEF moet als de terroristische organisatie worden behandeld die het is. Maar ook internationale "filantropen" zoals Kill Bill Gates, Musk en "Evil Emperor" George Soros zijn gevaarlijke criminelen die als zodanig behandeld moeten worden. Deze mensen zijn een directe bedreiging voor de Europese veiligheid en de Europese beschaving en moeten nu gestopt worden!#30 | LOKALE, DIREKTE DEMOCRATIE

Geen elitaire top-down politiek vanuit hun Brusselse ivoren toren meer. Het moet grass-roots en vanuit de basis zijn of helemaal niets!#31 | ECONOMIE: DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT IS NIET HETZELFDE ALS TOTALE PRIVATISERING

Laten wij een eind maken aan Europa's waanzinnige, globalistische, neoliberale economisch beleid, dat ervoor heeft gezorgd dat wij nu niet in staat zijn om voor onszelf te zorgen; laten we beginnen om de schade te repareren. Dat betekent ook daadwerkelijk financiële hulp aan kleine bedrijven bieden, niet enkel de multinationals.#32 | PERSOONLIJKE VRIJHEID: HET IS JOUW LICHAAM

Wij zijn (nog) niet een dictatuur zoals Rood China, Rusland of de VS. Het recht om te weigeren om iets in je eigen lichaam in te laten spuiten is een van onze fundamentale principes. Iedereen heeft het recht om te weigeren!#33 | "NEE" TEGEN DE BIG PHARMA MULTINATIONALS, MAAR NONPROFIT-MEDICATIE GEMAAKT IN, DOOR EN VOOR EUROPA

De productie van medicijnen (inclusief vaccinaties, voor die mensen die hier nog in geloven ... ) is veel te belangrijk om uit te besteden. Europese medicijnen moeten enkel op nonprofitbasis geproduceerd worden, hier in Europa.#34 | VRIJHEID VAN MENINGSUITING, DEBAT & PROTEST: GEEN CENSUUR.

Sta voor een vrij Europa! Daar hoort het recht bij om het met de politieke elite oneens te zijn en om publiekelijk uiting te geven aan jouw onvrede. Wat dhr. Rutte of Macron of Von der Leyen, of Tierry Breton of wie dan ook daar ook van mogen vinden ...#35 | "NEE" TEGEN DE TOTALE DIGITALISATIE VAN DE GEMEENSCHAP

Allse op de cloud zetten is geen oplossing voor Europa's democratisch gebrek. Computers zijn een gereedschap, geen levensstijl. De Europese elite is dom om te geloven dat zij de structurele problemen van Europa kunnen oplossen enkel door alles digitaal te maken.#36 | EEN EINDE AAN EUROPEES NEOCOLONIALISME: Een onmiddellijk einde aan Europa's neokolonialistische uitbuiting van Afrika. Dit betekent een einde aan Afrikaanse kinderarbeid om de grondstoffen voor elektrische auto's op te graven, en ook een einde aan Frankrijks neokoloniale controle over de CFA-frank.#37 | EEN EINDE AAN TRANSPORT ENKEL VOOR DE RIJKEN: Elektrische auto's zijn duur, gevaarlijk en (omdat ze niet gerecycleerd of opgeknapt kunnen worden, en de vervuiling van de auto naar de schoorsteen van de elektriciteitscentrale verplaatst wordt, en omdat ze gemaakt worden van zeldzame materialen die opgegraven worden uit mijnen in de jungle, vaak door middel van minderjarige slavenarbeid) ronduit slecht voor het milieu. Ze zijn duidelijk bedoeld om persoonlijk vervoer alleen beschikbaar te maken voor de zeer rijken. Dat blijkt ook uit de uitrol van de "15 minuten steden" in heel Europa, met wegversperringen en bewegingsbeperkingen die gedicteerd worden door "jaarlijkse rijquota" die door de regering worden vastgesteld. Zoals we hebben gezien in Oxford in 2023. Dit moet stoppen. Net zoals de privé-jets, als de ultieme vorm van vervoer die alleen voor de rijken is, moeten worden verboden in Europa.#38 | EEN VERBOD OP VRIJ TOEGANKELIJKE (INTERNET) PORNOGRAFIE

Pornografie is vergif voor de geest en de ziel. Hoewel pronografie op zich niet verboden zou moeten worden - aangezien dit immers een inbreuk zou zijn op de vrijheid van elke volwassen burger om zelf te kiezen - is het feit dat pornografie nu vrij toegankelijk is op het internet voor elke persoon van elke leeftijd niets minder dan waanzinnig! Kinderen zouden geen toegang moeten hebben tot dit soort media. Ondanks dat is het in werkelijkheid zo dat elk kind dat de beschikking heeft over een internetverbinding (en dat zijn de meeste kinderen in Europa) ook toegang heeft tot websites waarop de meeste perverse en immorele seksuele handelingen worden uitgespeeld. DIT IS FOUT en moet nu stoppen! Dit is waarom zulke volwassen media niet langer vrij toegankelijk mag zijn op het internet. In plaats daarvan moet volwassen materiaal beperkt blijven tot volwassenen. In andere woorden: Pornografische websites moeten enkel en alleen toegankelijk zijn voor mensen die kunnen bewijzen dat ze 18 jaar of ouder zijn - en niet enkele op hun erewoord, maar door middel van een officiële ID of een ander officieel document. Porno is niet geschikt voor kinderen. Daarom moet toegang logisch beperkt worden. Is er werkelijk ook maar één ouder in de wereld die het met deze stelling oneens is? Dus waarom staan wij dan nog altijd toe dat deze rotzooi vrij beschikbaar is via het internet?#39 | WIJ ZIJN EUROPEANEN, TIJD OM ZELF VOOR ONZE THUIS TE VECHTEN!

Door haar besluiteloosheid, slechte voorbeeld en schijnheiligheid heeft Europa het vertrouwen van haar burgers verloren. Wat er echter ook gebeurd, blijven wij allen de bewoners van dit werelddeel, samen. Daarom is het tijd om toch toe te geven dat wij gemeenschappelijke belangen, waarden en doelen delen. Wij moeten samenwerken om de Europese beschaving te redden, voordat het voor altijd verdwenen is.#40 | EUROPA ALS WERELDCENTRUM VOOR VRIJHEID & DEMOCRATIE

Door ervoor te kiezen om de corruptie, bureaucratie, impotentie en morele degeneratie van de EU achter ons te laten en ervoor te kiezen om een losse maar coöperatieve Europese Confederale Gemeenschap te worden, kan Europa weer het cultureel, technologisch en democratisch middelpunt van de wereld worden.#41 | VOOR NEDERLAND & VLAANDEREN: EEN STERKERE POSITIE VAN DE NEDERLANDSE TAAL IN EUROPA

De Nederlandse overheid heeft jarenlang geen enkele interesse gehad in de Nederlandse taal & cultuur. Europa kan echter alleen werken als een confederatie van Europese landen met hun eigen taal. Dat betekent dat het de taak moet zijn van elk land om zijn taal zo goed mogelijk te steunen, om zo de culturele rijkdom van Europa in stand te houden. Dat betekent ook dat de Nederlandse overheid véél beter zijn best moet doen om de Nederlandse taal een sterkere positie in Europa te geven.WAAR GELOOF JIJ IN?

Gelooft jij ook dat effectieve Europese samenwerking wél belangrijk is? Ja!

Geloof jij ook dat Europa coöperatief en echt democratisch moet zijn? Ja!

Geloof jij ook dat directe democratie met referenda de enige manier is waarop Europa moet worden bestuurd? Ja!

En dat de leiders van Europa rechtstreeks moeten worden gekozen, niet benoemd? Ja!

En dat jij ook een echte stem moet hebben over de toekomstige vorm van Europa? Ja!

Wil jij de EU op orde brengen, door af te rekenen met "sui generis" en "Europa op twee snelheden" met zijn opt-outs? Ja!

Ben je het ermee eens dat de corruptie in de E.U. moet worden uitgeroeid en dat er geen belastinggeld meer mag worden verspild? Ja!

Vind je dat Europa vrij, verenigd en sterk moet zijn tegen de agressie van autocratische machten als China, Rusland en de VS? Ja!

En dat onze Europese talen, culturen en tradities gewaardeerd en beschermd moeten worden? Ja!

Geloof jij ook in het herstel van de moraliteit en traditionele Europese waarden in Europa? Ja

En dat transgenderisme, lqbti, wokeness en neoliberalisme kwaadaardige ideologieën zijn die gevaarlijk zijn voor onze samenleving? Ja

Denk jij dat een verenigd & coöperatief Europa geweldige dingen moet kunnen bereiken? Ja!

En dat we onze eigen problemen moeten gaan oplossen, in plaats van afhankelijk te blijven van de Yanks, Chinezen en Russen? Ja!

Maar je gelooft niet in de radicale anti-menselijke en anti-Europese ideologieën die de EU politiek hebben overgenomen? Ja!

Kortom: Je geloof nog dat Europa nog een toekomst heeft, als we maar samenwerken? Ja!EEN KLEIN BEETJE GESCHIEDENIS ...

Begin 2021 begon ik een telegram "lezing" groep gewijd aan het verkennen en uitleggen van de geschiedenis en innerlijke werking van de EU, omdat ik ontdekte dat veel Europeanen eigenlijk niet veel weten over de EU - ook al is het de plaats waar we allemaal leven!


In het begin van 2022 besloot ik om deze puur informatieve groep uit te bouwen tot wat ik European Freedom noemde, wat ik later omdoopte tot European Action omdat ik merkte dat, ook al wordt +/- 90 procent van Europa's nationale wetten gemaakt in Brussel en Straatsburg, noch het Europees Parlement noch de Commissie erg geïnteresseerd lijken in het vechten voor democratie en burgerrechten (zoals we hebben gezien in de "heljaren" van 2020-2021-2022). We horen een hoop gebakken lucht, maar krijgen weinig resultaat. Zo ontstond Europese Actie.


Halverwege 2023 besloot ik dat het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid de enige manier is om iets aan de EU te doen. Na de aankondiging door de Commissie van het wettelijke kader voor de digitale euro (waar ik fel tegen ben!), besloot ik een open brief te schrijven aan alle 750 Parlementsleden waarin ik pleitte tegen de invoering van de Europese CBDC, gevolgd door een andere open brief waarin ik de Parlementsleden vroeg om altijd tegen het plan van de Commissie te stemmen om verborgen GGO's toe te laten in de voedselketen van Europa. Op dit punt besloot ik dat ik nog meer moest doen dan alleen klachtenbrieven schrijven, maar dat ik de eurocraten persoonlijk moest confronteren.


De jaren 2020 - 2021 - 2022 hebben laten zien hoe Europa heeft gefaald: Toen Italië werd getroffen door het mysterieuze Chinese virus, sloot Europa zijn binnengrenzen, in plaats van onze Italiaanse broeders en zusters te helpen. Daarna werkte de EU er hard aan om het sluiten van de grenzen te stroomlijnen en een ongekend intern paspoortsysteem in te voeren, terwijl ze de andere kant opkeek toen Europese staten diepgaande beperkingen van de burgerlijke vrijheden instelden en buitensporig politiegeweld en discriminerende praktijken tegen hun eigen burgers begonnen toe te passen (zoals Letland dat niet-gevaccineerde gekozen parlementsleden verbood om te stemmen of zelfs maar te spreken in zijn parlement, de Saeima; maar ook de Nederlandse regering die actief burgers met buitenlandse afkomst bedroog tot het punt waarop de premier moest aftreden; en vervolgens gewoon weer opdook. ... en nog veel meer flagrante voorbeelden van moderne Europese autocratie). Om het nog erger te maken, hebben de 2 jaar durende lockdowns, sociale isolatie en beperkingen geleid tot een vernietiging van onze economische en mentale gezondheid. Niet dat dat goed was om mee te beginnen, door +/- 20 jaar neoliberale economische zelfmoord. Dus dit is waarom het de Europese Vrijheidspartij werd genoemd: 1) NOOIT meer lockdowns, verplichte maskers en gezondheidsbeperkingen! 2) Directe democratie in Europa, wat een DIRECT VERKIEZDE president betekent! 3) Economische, politieke en militaire onafhankelijkheid voor Europa - niet langer neoliberale outsourcing van alles, waardoor we 100% afhankelijk zijn van de VS, Rusland en China.


Maar al vóór 2021 probeerde ik een manier te vinden om de EU te "repareren", omdat ik altijd het potentieel van Europa als een kracht ten goede in de wereld heb gezien. Deze drang om de Europese Droom te redden werd ingegeven door mijn diepe teleurstelling over de lage morele kwaliteit van het politieke leiderschap van Europa, evenals de staat van Europa in het algemeen en de Europese beweging in het bijzonder: Het lijkt er immers op dat de pro-Europese politiek is overgenomen door radicale politieke amateurs die denken dat je kunt omgaan met de wereldwijde dominantie en actieve inmenging van China, de VS en Rusland door hen bij elke gelegenheid te paaien. Mensen die oprecht lijken te geloven dat je het huidige gebrek aan enige vorm van echte democratie in Europa kunt oplossen door Europese landen op te delen in brokken, door het culturele erfgoed van Europa te nivelleren tot een algemene, grijze Euro-slush en door iedereen gewoon sneller mobiel internet te geven. Ik spreek uit ervaring, want ik ben (korte tijd) lid geweest van verschillende federalistische en pro-Europese groepen, met onbevredigende resultaten, omdat deze groepen meer geïnteresseerd zijn in de modieuze oorzaken van "sociale rechtvaardigheid", "wokeness" en "klimaatactie" dan in Europese democratische hervorming of politieke, economische & militaire onafhankelijkheid. Uiteindelijk was ik gewoon te veel een vrijheidslievende "rechtse" havik, die niet helemaal paste tussen de "pan-Europese" duiven die lijken te geloven dat de EU perfect is en dat Europa helemaal tot in Noord-Afrika en Rusland moet reiken ... Niet voor mij.


In plaats van me te richten op triviale zaken, wil ik een stroming creëren in de Europese beweging die zich bezighoudt met het herstellen van de basis van onze Europese democratie: Een democratisch, vrij, verenigd en sterk Europa, gebaseerd op onze inheemse Europese culturen en traditionele Europese waarden, geleid door Europeanen die echt iets om Europa geven!


Dit is een korte geschiedenis van hoe ik besloot om me kandidaat te stellen voor het Europees Parlement. Ik hoop echter dat het je heeft geïnteresseerd om meer te weten te komen over mijn inspanningen voor de democratisering van Europa.


- Erik Schrama, 7 juli 2023

ERIK SCHRAMA '24

EEN ONAFHANKELIJKE KANDIDAAT VOOR HET EUROPEES PARLEMENT

'TIS TIJD OM EUROPA TE FIXEN EN BRUSSEL SCHOON TE VEGEN!