ENP-manifest

DE EUROPESE

NATIONALE PARTIJ

Europa's nieuwe generatie!

Vrijheid, directe democratie, Europese samenwerking, euronationalisme + eurokritisch en onafhankelijkheid ... #ENP

Laten we Europa heroveren voor vrijheid ,directe democratie & gezond verstand! #VrijEuropa #EuropaEerst #MEGA

WIST JE DAT WIJ DIT PROGRAMMA MOMENTEEL AAN HET UITBREIDEN ZIJN?

DIT BETEKENT DAT DEZE PAGINA REGELMATIG WORDT BIJGEWERKT EN UITGEBREID, DUS KOM REGELMATIG TERUG OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN.

Wil je helpen bij het schrijven van ons programma? Heb je een suggestie of een idee dat je wilt toevoegen? Wil je een beleidsvoorstel schrijven? Stuur ons dan jouw idee naar dit e-mail adres of gebruik het formulier onderaan deze pagina.


HET EUROPEES NATIONAAL MANIFEST

oftewel: wat willen wij eigenlijk?

#1 | EEN EUROPESE (CON)FEDERATIE:


Een vrijwillige unie van onderling coöperatieve Europese staten, met een gekozen Europese president, een duidelijke scheiding der machten, een kleine regering, checks and balances, een sterk vereenvoudigde en gestroomlijnde samenwerkingsstructuur, en meer. Inclusief: een gekozen Europese president, een Europese confederale regering (in plaats van de Commissie), een Europees parlement met wetgevende bevoegdheden, een Europese Senaat (in plaats van de Raad) en een duidelijke scheiding der machten tussen het nationale en het Europese niveau.


Want laten we eerlijk zijn: de Europese Unie werkt niet. We kunnen dit zien aan de manier waarop de E.U. er de afgelopen twee decennia niet in is geslaagd elke crisis waarmee zij werd geconfronteerd, het hoofd te bieden. Dit is duidelijk een probleem dat moet worden opgelost, en snel! Daarom moeten de Europeanen eens en voor altijd kiezen wat wij voor de toekomst van Europa willen.


De oplossing: Een confederaal "supermacht Europa" dat sterk en verenigd is en in staat om alle buitenlandse dreigingen af te schrikken, maar de afzonderlijke naties behoudt in een confederaal kader dat gebaseerd is op directe democratie en een duidelijke scheiding van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, wat een maximale lokale democratie en besluitvorming mogelijk maakt. Het gaat om een vrijwillige vereniging van onderling afhankelijke Europese staten. Deze confederatie zou zowel Europa's gemeenschappelijk economisch kader omvatten als een Europees collectief defensieverdrag - een "Europese NAVO" die de Europeanen in staat zou stellen hun eigen huis, het Europese continent, te verdedigen zonder afhankelijk te zijn van verdere Amerikaanse militaire "bescherming".


Dit is de beste oplossing die we hebben om Europa uit het huidige moeras van EU-stagnatie en -corruptie te halen. Door te kiezen voor de Europese Confederatie garanderen wij de politieke, militaire en economische onafhankelijkheid van Europa. Dat is onze keuze, en die moeten we nu maken!


Kenmerken van de Europese Confederatie zijn:

 • Een enorm gestroomlijnde en vereenvoudigde (en veel minder dure) Europese bureaucratie.
 • Een Confederatie. Afgezien van het feit dat er verschillende Europese naties zijn die reeds een "federaal" niveau binnen hun eigen regeringsstructuren hebben (zoals Duitsland en België), impliceert het gebruik van de term "federatie" dat de Lid-Staten niet het recht hebben de Unie op democratische wijze te verlaten, terwijl de term "confederatie" impliceert dat de leden het inherente recht hebben de Unie te verlaten, indien zij daar op democratische wijze voor stemmen. Wij zijn er vast van overtuigd dat het lidmaatschap van het Verenigd Europa altijd vrijwillig moet zijn, omdat de leden het de moeite waard vinden.
 • Een Europese president. Rechtstreeks gekozen door het Europese volk. Ter vervanging van de huidige ongekozen voorzitters van de Europese Commissie en de Raad. De verkozen Europese president wordt het hoofd van de uitvoerende macht van de nieuwe Europese confederale regering.
 • Afschaffing van het nationale vetorecht in de Europese Raad, dat Europa ervan weerhoudt om op belangrijke gebieden echte actie te ondernemen. In plaats daarvan moet het Europees beleid tot stand komen door middel van stemming bij gewone meerderheid.
 • Afschaffing van de corrupte en ongekozen Europese Commissie en vervanging ervan door een gekozen Europese regering.
 • De functie van de Europese Raad veranderen van de "schimmige heersers van de EU" in een volwaardige wetgevende tak van de Europese regering - maar zonder vetorecht! In deze hoedanigheid van "derde kamer" zullen zij blijven fungeren als ontmoetingsplaats voor lokale/nationale overheden, waar zij beleidsvoorstellen zullen uitwerken die specifiek op de behoeften van de naties zijn toegesneden. Op die manier zullen de lokale besturen rechtstreeks invloed hebben op de Europese wetgeving, maar zullen zij de Europese besluitvorming niet kunnen hinderen of er een veto over uitspreken.
 • De invoering van een verkozen Europese Senaat, met 3 vertegenwoordigers van elke lidstaat. De Europese Senaat zal functioneren als een equivalent van het Hogerhuis/Huis van Afgevaardigden/Eerste Kamer, enz., in die zin dat hij geen wetgeving zal kunnen voorstellen, maar wel elk wetsvoorstel zal kunnen goed- of afkeuren en elk voorstel zal kunnen blokkeren dat negatieve gevolgen zou hebben voor de afzonderlijke naties.
 • Het Europees Parlement omvormen tot een echt parlement, door het initiatiefrecht te geven (d.w.z. de bevoegdheid om wetsvoorstellen te doen) in die regeringssectoren waarvan het Europese volk zal besluiten dat zij onder de verantwoordelijkheid van de Europese regering moeten vallen (zoals defensie, buitenlandse zaken of ruimte-exploratie), maar niets meer dan dat. Om ervoor te zorgen dat alle lidstaten een gegarandeerd minimum aan zetels in het EP behouden, stellen wij voor rechtstreekse verkiezingen in te voeren op basis van Europese "winner takes all"-stemdistricten, in plaats van de huidige nationale partijbonden.
 • Het creëren van een nieuwe Europese grondwet, met inbegrip van een lijst van de onvervreemdbare mensen- en burgerrechten van elke Europese burger.


HOE ER PRAKTISCH TE KOMEN: EEN EUROPEES CONFEDERAAL VERDRAG

We werken aan een democratische Europese confederatie, en de enige juiste manier om daar te komen zou dezelfde aanpak zijn die veel andere landen hebben genomen - degenen die begonnen als een stel zelfbesturende koloniën maar eindigden als volledig uitgewerkte federale staten, zoals de VS, Australië en Canada, maar ook niet-Engelssprekende landen zoals Mexico, Brazilië en de V.A.E.. In een zuiver Europese context zou dit betekenen dat we een nieuw Europees confederaal verdrag moeten schrijven ter vervanging van het Verdrag van Maastricht, waarin wordt beschreven hoe de nieuwe Europese confederatie zal worden georganiseerd; dit vervolgens door het EP krijgen en aan de rest van de E.U. voorleggen, met een open uitnodiging aan de verschillende lidstaten om er een plebisciet over te organiseren en als de plaatselijke bevolking vóór stemt: toetreden tot het nieuwe verenigde Europa. Als dan eenmaal genoeg Europese landen voor toetreding hebben gestemd, is de Europese Unie herboren als een nieuwe confederale natie en een nieuwe kracht voor het goede op het wereldtoneel.


Het is echter van vitaal belang dat de plaatselijke bevolking de kans krijgt hierover te stemmen.

Wij geven de voorkeur aan een verenigd, sterk Europa. Formeel afstand doen van de soevereiniteit van een land is echter te belangrijk en te symbolisch om alleen de nationale parlementen te laten beslissen! Daarom is dit een beslissing die de Europeanen zelf moeten nemen. Uiteindelijk gaat het allemaal om democratische legitimiteit, want zonder democratie kan een verenigd Europa geen legitimiteit hebben. Daarom strijden wij voor een Europees referendum op continentale schaal, om Europa te laten beslissen!


Het originele voorstel voor een Europese Confederatie,

door E. Schrama.


#2 | EEN EUROPESE GRONDWET

Voor Europeanen, door Europeanen. Inclusief een lijst van alle onvreembare mensen- en burgerrechten van elke Europese burger.


#3 | DUIDELIJKE EUROPESE GRENZEN


Dit punt heeft betrekking op twee dingen: Het grondgebied en de verdeling van de macht tussen het Europese en het nationale niveau:


HET GRONDGEBIED VAN VERENIGD EUROPA:

Het lidmaatschap van de nieuwe Europese Confederatie moet worden uitgebreid tot alle Europese naties, met uitzondering van Rusland, Turkije en alle andere landen die grotendeels buiten geografisch Europa liggen of helemaal niet op het Europese continent liggen, zoals Israël en Marokko. Het doel is een nieuwe Europese confederatie tot stand te brengen, niet een gigantisch globalistisch "Euraziatisch-Fricaans Rijk".


Daarom maken wij onderscheid tussen de termen Europees (waarmee alle lidstaten van de huidige en toekomstige EU worden bedoeld) en pan-Europees (waarmee het hele geografisch Europese continent wordt bedoeld). De eerste term is voor ons politiek, de tweede geografisch. Het EVP is een Europese groep, geen pan-Europese. Over Georgië en Armenië zullen we te zijner tijd een besluit moeten nemen, hoewel dat wellicht geen goed idee is, gezien de geïsoleerde ligging van deze landen en hun enigszins door het Midden-Oosten en Centraal-Azië beïnvloede culturen. Het zou een beginsel van de EU moeten zijn dat wij geen nieuwe leden opnemen die wij niet naar behoren kunnen verdedigen of in onze samenleving kunnen integreren.


VERDELING VAN DE MACHT TUSSEN HET EUROPESE EN HET NATIONALE BESTUURSNIVEAU:

Een duidelijke machtsverdeling is absoluut noodzakelijk om interne conflicten, onverantwoordelijk bestuur en te ver doorgevoerde regeringsmaatregelen te voorkomen.

Om te beginnen zijn wij van mening dat, als wij voor een Europese confederale Unie stemmen, de volgende gebieden absoluut onder de verantwoordelijkheid van de Europese regering moeten vallen:


 • Gemeenschappelijke Europese defensie;
 • Buitenlandse zaken
 • Inlichtingenwerk
 • Bescherming van de gemeenschappelijke markt
 • Wetshandhaving op confederaal/gemenebest niveau (via Europol)
 • Monetair beleid (via de ECB)
 • Immigratie en asielbeleid
 • Grensverdediging
 • Economische en financiële bescherming in heel Europa
 • Bescherming van de mensen- en burgerrechten en bescherming van de Europese grondwet
 • Het systeem van het Europese Hof


Al het andere blijft in principe de taak van de nationale regeringen.


Zoals u ziet, zullen de taken van de Europese Confederale Regering vooral gericht zijn op het omgaan met de buitenwereld, op veiligheid & defensie en op economie & financiën, terwijl al het andere in principe het prerogatief van de lokale/nationale regeringen zou moeten blijven.


Het feit dat de hierboven opgesomde bevoegdheden de hoofdverantwoordelijkheid van de Europese confederale regering zouden worden, betekent niet dat de lidstaten op deze gebieden geen bevoegdheden en verantwoordelijkheden zouden behouden. Alle nationale regeringen zouden bijvoorbeeld een lokale defensiemacht in de stijl van de "nationale garde" kunnen behouden en een minister van defensie kunnen aanstellen, die zowel zou fungeren als afgevaardigde voor de tenuitvoerlegging van het Europese defensiebeleid in zijn eigen land, als zou vergaderen met zijn collega-ministers van defensie in de Europese Raad om specifieke beleidsvoorstellen uit te werken om aan de behoeften van de afzonderlijke landen te voldoen. Er zou dus een zekere overlapping zijn, maar binnen een confederaal/gewestelijk kader dat een maximaal contact tussen de verschillende regeringsniveaus mogelijk maakt, maar met minimale inmenging of verwarring over "wiens taak het eigenlijk is". De Europese Confederatie is gebaseerd op het beginsel van doorzichtigheid, duidelijkheid en samenwerking.#4 | EEN DIRECT GEKOZEN EUROPESE PRESIDENT...


Gekozen door het volk voor het volk, niet door de heersende elite.


Het huidige politieke leiderschap van Europa is ronduit een teleurstelling. De leden van de Europese Commissie en de voorzitters van de Commissie en de Raad hebben bewezen van zeer lage kwaliteit te zijn, en ook regelrechte autocraten. Waarom? Omdat zij niet daadwerkelijk worden gekozen. In plaats daarvan zijn de leden van de Commissie en de "voorzitters van de E.U." politiek "betrouwbare" insiders, die hun luxeposities met een hoog inkomen en zonder belastingheffing hebben gekregen als consolidatieprijs voor het feit dat zij als politici in hun eigen land hebben gefaald. Denk aan politieke oplichters als "Europese voorzitters" Von der Leyen (mislukte Duitse ex-minister van defensie), Michel (mislukte ex-premier van België), maar ook Europarlementariërs als Verhofstadt (nog een ex-premier van België). In feite is vooral de Commissie niet veel meer dan een junta.


Om dit gapende gat in de Europese democratie te dichten, willen wij de huidige presidenten van de E.U. vervangen door één Europese president die rechtstreeks door het Europese volk wordt gekozen! Geen insiders die hun vrienden aanwijzen, laat de democratie beslissen!


Terwijl de Europese president door het volk moet worden gekozen, moeten de leden van de Commissie worden gekozen door en uit de leden van het Europees Parlement.
#5 | Een EUROPESE DEFENSIE binnen een EUROPESE DEFENSIEVERDRAG


Waarom afhankelijk blijven van het Amerikaanse leger? Waarom de voortdurende bezetting van Europees grondgebied door Amerikaanse en Russische soldaten tolereren? Laat Europa zichzelf verdedigen!


Op dit moment is Europa voor zijn verdediging tegen Rusland, China en de rest van de wereld grotendeels afhankelijk van het Amerikaanse leger. Immers, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben de meeste Europese naties hun eigen nationale defensie volledig genegeerd. En nu, met de ongeplande Russische invasie in Oekraïne, ontdekken Europa's laissez-faire neoliberale politici plotseling tot hun afgrijzen dat Europa nauwelijks in staat is zichzelf te verdedigen. Wij vinden echter dat de Europeanen zich moeten kunnen verdedigen!


Zoals we hebben gezien, zijn er veel mogendheden in de wereld die Europa als een gemakkelijk doelwit beschouwen, waaronder de Volksrepubliek China, het Rusland van Poetin, de VS en Iran. In de loop der jaren hebben deze landen meerdere clandestiene oorlogsdaden op Europese bodem gepleegd (waaronder grootschalige spionage en technologiediefstal door China, bomaanslagen door Iran en moordaanslagen door vergiftiging, het neerhalen van het passagiersvliegtuig MH17 en zelfs het opblazen van een Tsjechische militaire installatie uitgevoerd door Rusland, grootschalige spionage door de VS; en ga zo maar door...) zonder dat Europa een vuist heeft kunnen maken tegen deze buitenlandse agressors. Dit is wat wij willen veranderen!


Wij gaan dit veranderen door een verenigde Europese defensie op te bouwen.


Om dit te bereiken, moeten we kiezen voor de oprichting van een Europese Defensiemacht binnen een Europees Collectief Defensieverdrag.


Europese Defensiemacht: Deze Europese strijdkracht zal alle legers, zeemachten en luchtmachten van de verschillende Europese lidstaten samenvoegen tot één Europese strijdmacht, waar niemand mee kan sollen.


Europees Collectief Verdedigingsverdrag: De NAVO is te veel een instrument van de Verenigde Staten. Het Europees Collectief Defensieverdrag zal een defensieverdrag zijn dat alleen voor Europa geldt en dat is ontworpen om de Europese defensie te organiseren tegen de agressieve neigingen en ambities van vuile spelers als Rusland, China, de VS, Iran, Israël en meer. Het zal een doeltreffend gemeenschappelijk defensiemechanisme voor Europa zijn: Een "Europese NAVO" die effectieve samenwerking mogelijk maakt, een rechtvaardige en eerlijke verdeling van middelen, standaardisatie en lokalisatie van materieel naar Europese normen en omgeving en een onafhankelijke Europese continentale defensie.


Grappig genoeg bestaat de basisstructuur voor dit EDF/EDC al in de vorm van het Europees Defensieagentschap, de Europese Generale Staf en de Europese gevechtsgroepenstructuur. We hoeven deze alleen maar uit te breiden en te gebruiken! En inderdaad, Europa heeft al laten zien dat het kan opereren als een effectieve, geïntegreerde militaire wereldmacht, als het dat echt wil. Voorbeelden hiervan zijn operatie Artemis (de vredesmissie van de E.U. in de DRC), operatie Atalanta (de antipiraterijoperatie van de E.U. ter zee rond Somalië) en meer.


Maar om nog een stap verder te gaan en de veiligheid van Europa te garanderen tegenover de reguliere strijdkrachten van de andere wereldmachten en tegenover het clandestiene en culturele offensief dat landen als de VRC en de VS momenteel tegen ons voeren, stellen wij voor de strategie van "totale verdediging" voor Europa te volgen, die niet alleen een versterking van onze gemeenschappelijke Europese militaire capaciteiten inhoudt, maar ook een versterking van onze gemeenschappelijke Europese culturele sector, technologiesector, economische sector en meer tegen buitenlandse inmenging.


Wij moeten beseffen dat wij niet in een vriendelijke wereld leven; dat er verschillende machtige spelers zijn die ons zowel als een potentiële concurrent en als een nuttig doelwit zien. Geconfronteerd met die dreiging, moeten we ons voorbereiden en ons verenigen. Niet volgend jaar, als het al te laat is. Maar nu! Maar voordat we een gemeenschappelijke Europese defensie kunnen hebben, moeten we een werkelijk democratische Europese regeringsstructuur hebben, omdat we vinden dat de macht van een gecombineerde Europese defensiemacht nooit onder het bevel mag komen van een ongekozen politicus, zoals Von der Leyen of Michel! Daarom: Voordat we een gemeenschappelijke defensie kunnen hebben, hebben we een gemeenschappelijke democratie nodig!

Daarom moeten we nu kiezen voor de toekomst van Europa!


#6 | EEN EINDE AAN "2-SPEED EUROPE", EEN EUROPA OP 2 SNELHEDEN


Regels moeten voor iedereen gelijk gelden. Geen uitzonderingen.


Op dit moment gelden de regels niet voor iedereen in Europa, omdat verschillende landen nog steeds uitzonderingen hebben op gemeenschappelijke Europese regels en beleid. Deze omvatten opt-outs voor Schengen, de euro, Europese veiligheid & defensie, Europees landbouwbeleid, enzovoort. Dit is een probleem, want we zullen nooit een echt verenigd Europa kunnen opbouwen als lidstaten de mogelijkheid krijgen om "opt-outs" te gebruiken voor Europese regels die hen niet aanstaan. Iedereen moet gelijk zijn voor de wet en de wet moet voor alle leden gelijk gelden. Daarom willen wij de contraproductieve praktijk van "Europa van twee snelheden" afschaffen en een einde maken aan de opt-outs van verschillende Europese lidstaten.


In de praktijk betekent dit ook dat als we ervoor kiezen de EU te laten evolueren tot een Europese confederale Unie, alle leden van de nieuwe Europese confederatie de euro moeten invoeren. We zijn of een verenigd Europa, of we zijn het niet. Zo eenvoudig is het.#7 | EERLIJKE, RECHTVAARDIGE EN TRANSPARANTE EUROPESE FINANCIËN


Geen "gedwongen solidariteit" meer. Geen verplichte verdeling van rijkdom meer. Geen massale EU-leningen meer, door de EU aan zichzelf gegeven. Geen ongebreidelde corruptie meer in Brussel & Straatsburg.


Europese solidariteit is een bewonderenswaardig iets, maar grootschalige herverdeling van rijkdom staat gelijk aan communisme, niet aan solidariteit. Het is gewoon niet eerlijk om van sommige lidstaten van de E.U. te eisen miljarden te betalen, terwijl andere miljarden ontvangen. Het is gewoon niet eerlijk of rechtvaardig; en deze hyporiek is ook een groot argument dat door eurosceptici tegen de E.U. wordt gebruikt - denk aan de Brexit-bus?


In lijn met eerlijke Europese financiën, vinden wij ook dat Europese roekeloze uitgaven (bijvoorbeeld voor de jaarlijkse verhuizing tussen Brussel & Straatsburg) onmiddellijk moeten worden gestopt en dat de Europese Rekenkamer meer controle moet krijgen over de begroting van de E.U.. Met andere woorden: We moeten weten waar het geld eigenlijk naartoe verdwijnt!


Ook willen we een einde maken aan de belastingvrije status voor eurocraten, wat betekent dat de topverdieners van de EU momenteel geen inkomstenbelasting hoeven te betalen, terwijl de rest van de Europese bevolking nog steeds door de neus moet betalen. Is dat eerlijk? Natuurlijk niet! Daarom pleiten wij voor een vereenvoudiging van het interne belasting- en loonstelsel van de EU door ook Europese bureaucraten en politici belasting te laten betalen volgens de belastingregels van het land waar ze werken, net zoals iedereen dat moet. Door vereenvoudiging en transparantie bestrijden we corruptie en verspilling van belastinggeld.#8 | HET HOOFD(STEDELIJK) PROBLEEM: BRUSSEL OF STRAATSBURG?


Een oplossing voor het probleem van het draaiende EP en de verspilling van geld, tijd en moeite: Kies uw plaats! Onze oplossing: Brussel.


Wist je dat de EU twee gebouwen van het Europees Parlement heeft: Het ene in Brussel (BE) en het andere in Straatsburg (FR)? Technisch gezien zetelt het EP in Straatsburg, ook al brengen ze meer tijd door in Brussel. Deze bizarre situatie is het gevolg van een oude Franse eis dat het EP ook op Franse bodem vergadert. Daarom heeft het EP een bijzonder domme en zinloze traditie om in Brussel te vergaderen, vervolgens het hele circus (Europarlementariërs, assistenten, personeel, dossierkasten, alles) voor een paar weken naar Straatsburg te verplaatsen; en dan weer terug.


Dit is niet alleen een absurde en duidelijk contraproductieve praktijk. Het is ook duur, aangezien de hele jaarlijkse verhuizing miljoenen euro's van de belastingbetaler kost, zonder dat daar een bijzondere reden voor is. Deze jaarlijkse trek is een verspillende en zinloze migratie, en een uitstekend voorbeeld van Europese consensuspolitiek die nergens toe leidt. Dit moeten we veranderen, onmiddellijk!


Hoe gaan we dit veranderen? Door een keuze te maken:

Ofwel bundelen we alle Europese regeringsstructuren (uitvoerend, wetgevend & gerechtelijk) in één hoofdstad: Brussel.


Of we kiezen voor de "Zuid-Afrikaanse oplossing" en wijzen de uitvoerende macht (EU-president & regering) toe aan Brussel, de wetgevende macht (Europees Parlement, Senaat & Raad) aan Straatsburg en de rechterlijke macht aan een andere stad in een ander land (bijvoorbeeld: Maastricht, of Aken, of Luxemburg); daarmee creëren we 3 verschillende hoofdsteden voor Europa, wat als voordeel heeft dat er enige fysieke ruimte ontstaat tussen de verschillende takken van de regering, en ook dat er geen belastinggeld meer verspild hoeft te worden aan zinloze bureaucratische tradities. Op deze manier zullen Straatsburg en Brussel hun identiteit als "Europese stad" niet verliezen, maar worden wel een heleboel praktische problemen opgelost.#9 | EEN EUROPA VAN NATIES, NIET VAN REGIO'S


We komen op voor de talen, culturen en volkeren van Europa. Dus nu het hertekenen van de kaart van Europa op basis van het Heineken Plan!


Het concept van "een Europa van de Regio's" dat momenteel populair is binnen de Europese politieke elite, en dat de "annulering" inhoudt van enkele van Europa's historische landen, zal leiden tot de vernietiging en uitwissen van Europa's unieke culturele en linguïstische identiteiten, en zal Europa's concept van "verenigd in verscheidenheid" vervangen door een cultureel genivelleerde Eurosausage. Dat dit een reële bedreiging is, blijkt uit de manier waarop verschillende pro-EU stemmen hebben opgeroepen om de 24 officiële talen van Europa te vervangen door verplicht Engels als "de meest gelijkwaardige van allemaal" (wat al de huidige realiteit is in de E.U.-hiërarchie in Brussel).


De ENP is een Europese vrijheidspartij. Wij geloven dat Europeanen vrij moeten zijn om hun eigen moedertaal te spreken en volgens hun eigen cultuur te leven, daarom komen wij op voor de bescherming van Europa's traditionele naties. Wij zijn van mening dat de landen en talen van Europa moeten worden gerespecteerd, behouden en bevorderd en dat de verschillende etnische identiteiten van de inwoners van de verschillende naties moeten worden beschermd.


Het is ons basisprincipe dat een verenigd Europa nooit het bestaan van een van zijn lidstaten, talen of culturen mag bedreigen! Maar altijd tot wederzijds voordeel van alle Europeanen moet strekken.


#10 | LOKALE, DIRECTE DEMOCRATIE.


Geen elitaire top-down politiek meer vanuit een Brusselse ivoren toren. Het is grass-roots vanuit de basis of helemaal niets!


Te lang is de E.U. geplaagd door een elitaire top-down benadering, waarbij politici gewoon het Europese politieke project oplegden aan de bevolking, zonder ons echt te vragen wat ze van Europa willen! Zoals Giscard d'Estaing vorige eeuw zei: "Europa is een goedaardige dictatuur".


Wij geloven echter dat Europa een democratie moet zijn. Wij zijn van mening dat directe democratie de enige manier is waarop Europa kan en moet worden bestuurd. Daarom is het van vitaal belang dat de plaatselijke bevolking de kans krijgt om te stemmen over Europese aangelegenheden. Laat de Europeanen stemmen! Want zonder democratie kan een verenigd Europa geen echte legitimiteit hebben.


Op basis van dit uitgangspunt vinden wij ook dat de lidstaten van Europa zoveel mogelijk zichzelf moeten besturen, zelfs binnen het kader van een confederaal Europa, waarbij alleen zaken van gemeenschappelijk belang (zoals defensie, ruimtevaart of immigratie) aan de confederale Europese regering worden gedelegeerd.


Een confederale Europese regering mag nooit een bedreiging vormen voor de lokale democratie!#11 | ECONOMIE: OPEN GRENZEN IS NIET HETZELFDE ALS TOTALE LIBERALISERING


Laten we een einde maken aan Europa's krankzinnige globalistische, neoliberale economische beleid, dat ons niet in staat heeft gesteld om voor onszelf te zorgen, en beginnen met het herstellen van de schade.


Wij zijn volledig voor open grenzen en het gemak van zakendoen; en tegen bureaucratische hindernissen om een nieuw bedrijf op te zetten, maar wij zijn ook volledig tegen de totale liberalisering van de markt zoals die door de E.U. is doorgevoerd. In de afgelopen 50 jaar hebben Europese politici beleid gevoerd op basis van foute neoliberale economische theorieën. En nu zien we het desastreuze resultaat van totale liberalisering en totale privatisering: Niet alleen de (Griekse) staatsschuldencrisis, de IJslandse bankencrisis, de subprime hypotheekcrisis, het aanhoudende financieel & economisch neokolonialisme op het Afrikaanse continent, maar ook het plotselinge besef bij de Europeanen dat de EU volledig afhankelijk is van Rusland voor gas, Oekraïne voor tarwe, de VS voor militaire bescherming en China voor industriële productie.


Als gevolg van Europa's neoliberale economische beleid is Europa nu niet in staat om zichzelf te voeden, te verwarmen, van brandstof te voorzien, zichzelf te verdedigen, voor zichzelf te produceren. En dat is dom! Europa zou gemakkelijk in staat moeten zijn om voor zichzelf te zorgen, zonder hulp van buitenaf. Het feit dat we dit duidelijk niet kunnen, is 100% de schuld van Europa's onverantwoordelijke neoliberale & globalistische politici.


Wij zijn 100% tegen het neoliberalisme van de globale elite.

Zelfs in een Europese confederatie die (althans vanuit economisch perspectief) de plicht heeft de gemeenschappelijke markt te beschermen, kunnen en moeten er in sommige gevallen uitzonderingen op de vrijhandel worden gemaakt. Deze uitzonderingen vloeien voort uit de rechtstreekse toepassing van de beginselen van democratie, lokaal zelfbestuur en het inherente recht (en zelfs de plicht) van de individuele natie om voor haar inwoners te zorgen. Let wel: Deze uitzonderingen zijn noodzakelijkerwijs zeer gering, maar wel belangrijk!


Om dit te illustreren, neem het huidige geval Nederland. In een nog niet zo ver verleden werd energieproductie beschouwd als een "nutsbedrijf", of, in het Engels: a "company of general use", d.w.z. een nutsbedrijf. Deze nutsbedrijven waren ofwel eigendom van de staat ofwel van de stad. Dat is verstandig. De energieproductie is immers een zaak van nationaal algemeen belang. Vanuit strategisch oogpunt wil je niet in een situatie terechtkomen waarin een buitenlandse entiteit (of dat nu een buitenlandse overheid is of een bedrijf) kan besluiten de stekker uit je nationale elektriciteitsnet te trekken (zoals bijvoorbeeld Rusland). Het is immers de verantwoordelijkheid van de overheid om ervoor te zorgen dat het land blijft functioneren, om ervoor te zorgen dat de inwoners gezond, veilig en vrij zijn. Als we echter kijken naar de energiesector in Nederland, zien we dat alle grote energiecentrales in handen zijn van buitenlandse (d.w.z. niet-Nederlandse) bedrijven, met name uit Zweden en Duitsland. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Omdat Nederlandse energiebedrijven de afgelopen decennia volledig zijn geprivatiseerd, terwijl een Zweeds bedrijf als Vattenfall praktisch in handen is van de staat en dus VEEL steun krijgt van de Zweedse staat. Met andere woorden: Dit is oneerlijke concurrentie, veroorzaakt door het feit dat sommige Europese landen de privatiseringsrichtlijnen van de E.U. strikter interpreteren en toepassen dan andere ...


In dat licht is het zinvol om een klein aantal industrieën aan te wijzen als "essentieel" voor lokale economieën. Dat zou betekenen dat deze lokale nutsbedrijven worden vrijgesteld van het Europese verbod op staatssteun en staatseigendom, zodat zij kunnen concurreren met pan-Europese nutsbedrijven. Om precies te zijn: Hierdoor zouden bedrijven van over de (binnen)grens nog steeds de lokale markt kunnen betreden, maar zouden zij gedwongen worden te concurreren met lokaal gegroeide nutsbedrijven die in lokale handen zijn. Op die manier wordt de levering van essentiële infrastructurele diensten gewaarborgd.


Omdat we de interne markt niet willen opgeven, wat volgens ons een van de grootste verkoopargumenten van Europa is, moet deze lijst van "beschermde essentiële industrieën" worden beperkt tot essentiële sectoren, zoals:

 • energieproductie;
 • openbaar vervoer (inclusief spoorwegen, bussen, trams, veerboten)
 • waterproductie en -winning
 • openbare gezondheidszorg
 • gevangenissen (die NOOIT geprivatiseerd mogen worden, ook al bestaan er in het VK al particuliere gevangenissen)


Op deze manier willen we de gulden middenweg vinden tussen privé-ondernemingen aan de ene kant en de behoeften van de lokale gemeenschap aan de andere kant, in plaats van alleen maar een extreme economische theorie aan te nemen, zoals communistische staatsmonopolies aan het ene uiterste, of IMF-achtige totale liberalisering van de markt aan de andere kant, die beide even verwoestend zijn gebleken voor de economie.#12 | PERSOONLIJKE VRIJHEID: JE EIGEN LICHAAM IS VAN JEZELF.


Wij zijn niet Rood China of de VS. Het recht om te weigeren iets in je eigen lichaam te laten injecteren is een van onze fundamentele principes.


De keuze die we hebben is eenvoudig: Of je gelooft in vrijheid, of je gelooft er niet in. Uit dat eerste principe volgt al het andere. Het is het verschil tussen leven in een communistisch/fascistisch rijk zoals de Sovjet-Unie, Nazi-Duitsland of Rood China, en leven in een democratie.


Het gaat erom of je gelooft dat de staat het recht heeft je te vertellen wat je met je leven moet doen. Nu, de afgelopen 2 jaar hebben we allemaal kunnen ontdekken dat verschillende regeringen (waaronder de nationale regeringen van Europa, maar ook de Europese Commissie, en natuurlijk ook de cynisch genaamde WHO) allemaal schijnen te geloven dat zij het fundamentele recht hebben om jou te vertellen wat er met je lichaam gaat gebeuren.


Wij vinden echter dat niemand het recht heeft om ons te vertellen wat we in ons lichaam mogen stoppen. Daarom vechten wij voor het recht om te kiezen! In de praktijk betekent dit dat wij fel gekant zijn tegen verplichte inentingen, omdat dit een duidelijke schending is van zowel het recht van de burger om te kiezen, als van zijn lichamelijke integriteit. Inentingen moeten altijd een persoonlijke keuze zijn!


Helaas heeft de "voorzitter" van de EU, Von der Leyen, eerder dit jaar al haar mening gegeven dat de EU "verplichte vaccinaties zou moeten overwegen". In combinatie met het feit dat ze nog steeds weigert haar SMS'jes te overhandigen die ze stuurde aan Bourha, de CEO van Pfizer, en die haar zouden beschuldigen vanwege haar enorme belangenverstrengeling in de farmaceutische industrie, toont aan dat Von der Leyen geen enkel respect heeft voor vrijheid of persoonlijke keuze; en incompetent is om de taken van de leider van de Unie te vervullen; en zo snel mogelijk moet worden verwijderd. Ook hiervoor strijden wij.#13 | NEE TEGEN GROTE FARMACEUTISCHE MULTINATIONALS, MAAR NON-PROFIT VACCINS GEMAAKT DOOR, VOOR EN IN EUROPA


Vaccins zijn te belangrijk om uit te besteden. Europese medicijnen moeten zonder winstoogmerk worden geproduceerd, in Europa.


Na 2 jaar van constante mandaten en drug pushing, vertrouwen veel Europeanen vaccins gewoon niet meer. Dat is hun goed recht. Aan de andere kant zijn er ook veel Europeanen die nog wel vertrouwen hebben in vaccins. Of je het nu met de ene of de andere groep eens bent, doet er in dit geval niet toe, want waar het echt om gaat is dat Europeanen altijd het recht moeten behouden om over hun eigen lichaam te beslissen. Het feit dat veel Europeanen hun vertrouwen in vaccins behouden, maakt het feit dat de Europese samenleving voor 100% afhankelijk blijft van big pharma voor onze levering van levensreddende medicijnen niets minder dan krankzinnig; evenals een onverantwoordelijk toezicht van incompetente en zelfzuchtige Europese bureaucraten. Deze totale afhankelijkheid van het grootkapitaal moet veranderen!


Het afgelopen jaar hebben we gezien wat er gebeurt als we voor de levering van onze medicijnen volledig vertrouwen op de grote farmaceutische bedrijven, in plaats van onze eigen medicijnen te ontwikkelen: Totale chaos, gebrek aan vertrouwen, onenigheid, paniek en corruptie!


Willen we de gewillige slaven blijven van de wereldwijde medische industrie? Of niet? Met de +/- 500 miljard euro die de EU al heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van covalente vaccins en vervolgens het kopen van diezelfde vaccins van de bedrijven die we in de eerste plaats hebben betaald om ze te ontwikkelen, had de EU gemakkelijk haar eigen hight-tech, state-of-the-art, cutting-edge, top-knotch laboratorium voor de ontwikkeling van vaccins kunnen opzetten, in plaats van deze vitale taak gewoon uit te besteden aan een aantal zeer louche multinationals, die deze overheidscontracten (grotendeels) aan hen toegekend hebben gekregen omdat hun bestuursleden verwant zijn aan iemand in de regering (herinner je je de schandalen met covalente contracten in het V.K., bijvoorbeeld? Voorbeelden van dit soort corruptie en nepotisme zijn te veel om op te noemen, maar er zijn opmerkelijke handelaren met voorkennis bekend in de Nederlandse, Britse en Europese regeringen.


De waarheid is dat de grote farmaceutische bedrijven niet veel meer zijn dan parasieten en oorlogsprofiteurs, die vrijgesteld zijn van aansprakelijkheid voor hun fouten, maar wel miljarden van Europa hebben ontvangen voor hun onderzoek en productie!


Wij geloven dat we de big pharma kunnen afschaffen! In plaats daarvan willen we de ontwikkeling en productie van vaccins een verantwoordelijkheid maken van de (confederale) Europese overheid. Op dezelfde manier als de Amerikaanse regering heeft gewerkt aan de ontwikkeling van het poliovaccin van Salk, zo kan de Europese regering of Europese Gemeenschap ook verantwoordelijkheid nemen voor de nationale gezondheid van de Europese bevolking, in plaats van dit uit te besteden aan het grootkapitaal.#14 | VRIJHEID VAN MENINGSUITING, GEEN CENSUUR, MAAR RECHT OM TE PROTESTEREN


Wij staan voor een vrij Europa! Daar hoort ook het recht bij om het niet eens te zijn met de meerderheid.


De afgelopen jaren hebben we gezien hoe de vrijheid van meningsuiting en het recht om te protesteren door verschillende Europese regeringen zijn aangevallen, allemaal in de naam van "het veilig houden van de samenleving". Repressieve regeringen gebruiken echter vaak het excuus van "veiligheid", "beveiliging" en "stabiliteit" om fundamentele democratische en mensenrechten in te perken. Wij geloven dat vrijheid van meningsuiting en het recht om vrij te protesteren essentiële onderdelen zijn van elke werkelijk democratische samenleving, en dat is wat Europa geacht wordt te zijn.


De E.U. kan niet beweren dat zij om mensenrechten geeft en openlijk andere landen veroordelen voor de manier waarop zij mensenrechten en burgerrechten onderdrukken, terwijl zij zich tegelijkertijd niet bekommert om de vrijheid van meningsuiting, het recht om te protesteren en de dreiging van toenemende censuur in eigen land. Dat is hypocrisie! Als we echt om vrijheid en democratie geven, moeten we beginnen met ons te bekommeren om deze fundamentele rechten in eigen land.


Omdat we niet geloven dat bedrijven het recht zouden moeten hebben om het publieke discours te censureren, zijn we ook tegen de monopolies die de Amerikaanse sociale media/IT-giganten hebben gevestigd als het wereldwijde discussieplatform, en stellen we voor dat deze grote bedrijven ofwel worden opgesplitst (onder anti-monopolieregels) of worden "geïnternationaliseerd" als een soort openbaar nutsbedrijf, vergelijkbaar met het World Wide Web Consortium. Wat we ook beslissen, de huidige stand van zaken mag niet blijven voortduren!


#15 | TERUG NAAR VRIJHEID, OPEN BINNENGRENZEN EN NORMALITEIT


Nooit meer een sovjet-stijl intern paspoortsysteem voor de EU, nooit meer QR-codes, CST's, pas sanitaires... Maar open binnengrenzen!


Na twee jaar van lockdowns, verplicht dragen van maskers en andere beperkende maatregelen kunnen we gerust concluderen dat het netto-effect van deze maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan op zijn best minimaal is. Tegelijkertijd hebben zowel in Europa als wereldwijd de draconische en onwetenschappelijke coronapreventiemaatregelen al meer schade en menselijk leed veroorzaakt dan het verdoemde virus zelf! Wij geven om het voorkomen van menselijk leed, en daarom is het afschuwelijk te weten dat in 2020 ongeveer 18 miljoen mensen het risico liepen te verhongeren, waarvan 9 miljoen als direct gevolg van lockdowns en andere maatregelen, wat in 2021 is opgelopen tot ongeveer 360 miljoen mensen die het risico liepen te verhongeren en 500 miljoen mensen die tot armoede werden gedreven! Volgens het hoofd van het Wereldvoedselprogramma in 2020: "In 2021 kunnen we hongersnoden van bijbelse proporties verwachten!" En hij heeft gelijk gekregen.


Daarnaast worden naar schatting 500 miljoen mensen onder de armoedegrens geduwd in de grootste economische depressie sinds de Grote Depressie. En dit is niet alleen in de 3de Wereld, ook in Europa zien we gesloten winkels, een nieuw leger werklozen, nieuwe armoede, mensen die hun huis verliezen, maar ook ondraaglijke stress, depressies, een golf van zelfmoorden (volgens een recente Vlaamse studie: 1 op 4 inwoners van Vlaanderen had het afgelopen jaar "zelfmoordgedachten"!), uitzichtloosheid, huiselijk geweld, politiek geweld, nieuwe oorlogen in het verschiet, terwijl ons onderwijssysteem is ingestort en onze gezondheidssectoren totaal onvoorbereid waren (dankzij decennia van neoliberale bezuinigingen). Dit alles noemen we "het nieuwe normaal".


Wij verwerpen deze nieuwe realiteit, maar willen Europa opnieuw opstarten: door Europa te heropenen, door het coronavirus op een logische en verantwoorde en humane manier aan te pakken, in plaats van tal van paniekerige maatregelen te nemen die niets anders doen dan Europa in een economische zelfmoord storten.


Deze aanpak wordt eindelijk overgenomen door veel Europese regeringen, die de twee jaar durende "noodmaatregelen" langzaam loslaten. Toch weigeren veel Europese landen nog steeds om hun bevolking te laten gaan. Om het nog erger te maken: De Europese Commissie is van plan de verordeningen voor het "covide certificaat" interne paspoortsysteem uit te breiden, ondanks het feit dat de Europese landen er snel mee stoppen. Dit toont aan hoe de Commissie en het EP in hun ivoren toren leven, die niets te maken heeft met het gewone leven op het terrein.


Dit moet veranderen. Daarom zeggen wij NEE tegen elke vorm van Europees intern paspoortsysteem (QR-codes, CST, pas sanitaires, wat dan ook) en zeggen JA tegen directe democratie in de EU!#16 | NEE TEGEN DE TOTALE DIGITALISERING VAN DE SAMENLEVING


Alles op de cloud zetten is geen oplossing voor Europa's democratisch deficiet. Computers zijn een gereedschap, geen levenstijl.


Een democratie kan niet bestaan op het internet alleen. Ik hoop dat je dit realiseert. Als dat zo is, dan ben je een van de weinigen in Europa.


De E.U. heeft altijd voor het raadsel gestaan hoe een politieke unie te organiseren met 23 officiële talen die door zo'n 400 miljoen burgers worden gesproken. De manier waarop de Europese Commissie dit probleem heeft aangepakt, is eenvoudigweg door alles in de cloud te zetten. Of met andere woorden: De heersende klasse van de EU heeft besloten dat we de noodzaak van een gemeenschappelijk Europees communicatiemiddel kunnen vermijden door alles digitaal te maken en door alles online te zetten, waardoor het niet meer nodig is dat mensen daadwerkelijk met elkaar praten.


Erger nog, de EU bevordert actief de volledige en totale digitalisering van de Europese burgermaatschappij, en gaat zelfs zo ver dat ze begint te werken aan een "digitale Euro" - die de ECB zal laten controleren wat je uitgeeft, waar je het uitgeeft, en waar je het aan uitgeeft - en een Europese "digitale ID portemonnee" - die al je persoonlijke ID informatie zal samenvoegen in één handig door de overheid beheerd elektronisch bestand, in de cloud. Wat kan er misgaan?


Inderdaad, de radicaal linkse, marxistische & transhumanistische tak van de Europese beweging lijkt volledig te zijn ingetrapt in het krankzinnige idee dat je het huidige democratische tekort van Europa kunt oplossen door elke burger sneller internet te geven, zich niet realiserend dat het gooien van meer technologie het probleem niet zal oplossen, omdat de kern van het probleem ligt in de fundamentele manier waarop de E.U. is georganiseerd: Ondemocratisch.


Toch lijkt de moderne Europese elite te geloven dat "internet = democratie", en verwart zij toegang tot informatie met het hebben van een stem in zaken van gemeenschappelijk belang. Met andere woorden: Mensen denken dat een toetsenbord krijger genoeg is om de wereld te veranderen...


De toewijding van de EU aan de globalistische digitale agenda gaat zelfs zo diep, dat de EU een schuld van 680 miljard euro heeft aangegaan, alleen maar om de "groene & digitale overgang" te vergemakkelijken. Dit is overigens een van de werkelijke redenen achter de enorme inflatie en depreciatie van de euro, aangezien al die 680 miljard euro eerst digitaal "gedrukt" moest worden door de ECB...


Maar tegelijkertijd storten onze scholen in, omdat we ons te veel richten op "21st century skills" en te weinig op echte academische vaardigheden, zoals lezen, schrijven, denken en debatteren. De totale digitalisering van ons schoolsysteem is geen aantrekkelijk alternatief voor het echte, fysieke "ouderwetse" onderwijs. Onthoud dit: Generaties programmeurs hebben op school niet geleerd hoe ze programma's moeten schrijven, maar ze hebben wel leren lezen, schrijven en rekenen. Goed onderwijs legt een solide basis voor toekomstige specialisatie.


Inderdaad: Een vol jaar online werken, leren en lesgeven (2021) heeft ons geleerd dat internet niet het antwoord is op al onze problemen, maar dat we mensen blijven die ook buiten onze computers moeten leven. Daarnaast is er ook de steeds groter wordende crisis van internet- en telefoonverslaving onder kinderen en (meestal jonge) volwassenen, die leidt tot ongezondere levensstijlen en volwassenen die niet opgewassen zijn tegen de uitdagingen van het echte leven. In het belang van de toekomstige generaties moeten we hier vandaag iets aan doen!


Daarnaast is de Europese Nationale Partij ook vierkant tegen het gebruik van stemcomputers bij verkiezingen, omdat deze de transparantie verminderen en de kans op fraude en "ballot stuffing" vergroten.


Kortom: Wij willen ons eerst richten op de fundamenten: Echte democratie, echte scholen (die nooit sluiten!), persoonlijke vrijheid, echte verkiezingen, veel sport, enzovoort. Wij geloven in echte, fysieke oplossingen voor onze problemen en begrijpen dat noch een Europese Gemeenschap noch een Europese Confederale Superstaat (welke we ook kiezen) alleen in digitale vorm kan bestaan. Als we echt een goed functionerend Verenigd Europa willen creëren, zullen we moeten vechten voor een Europa dat ook buiten het internet kan overleven!
#17 | EEN EUROPESE CENTRALE INLICHTINGENDIENST & EUROPOL ALS "EUROPESE FBI"


We moeten ons verdedigen tegen buitenlandse terreur, inbraken, inmenging, spionage en cyberaanvallen. Dit is één manier hoe wij dit kunnen doen.


Criminaliteit, terrorisme en buitenlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan onze binnengrenzen. Om deze beter te kunnen bestrijden, willen wij Europol opwaarderen tot een "Europese FBI" die de grootste bedreigingen voor de Europese veiligheid kan bestrijden, met inbegrip van een Europa-breed contraspionageagentschap, omdat de afgelopen jaren is gebleken dat wij gewoon een gecoördineerde Europese verdediging nodig hebben tegen buitenlandse spionageoperaties, zoals de moorden die de Russische regering in het Verenigd Koninkrijk heeft gepleegd, de bomaanslag op een Tsjechisch wapendepot door Russische agenten, een poging tot een bomaanslag door Iraanse agenten in Frankrijk en België, spionage, diefstal van technologie en chantage door de Volksrepubliek China (zoals de Chinese camera's in het Europees Parlement), enz...


We moeten ons verdedigen. Dit is één manier waarop.#18 | EUROPA ALS RUIMTEMACHT


Je wilt dat de VS, China en Rusland het zonnestelsel overnemen? Nee? Dan is het tijd voor Europa om een onafhankelijke ruimtemacht te worden!


Zijn wij bereid om de VS en China de Maan en Mars te laten veroveren? Want dat is waar ze zich nu op voorbereiden! Zowel de Amerikaanse NASA als China's CSA/CNSA zijn al bezig met de uitvoering van hun plannen om de Rode Planeet te bereiken. Of we het nu leuk vinden of niet, er is een nieuwe ruimtewedloop aan de gang, en Europa speelt niet eens mee. Want Europa lanceert liever aardobservatiesatellieten, heeft de mond vol van regelgeving voor de ruimtevaart en "strategische autonomie", maar voor de eigenlijke verkenning van de ruimte vertrouwen we volledig op het meeliften aan boord van Amerikaanse en Russische ruimtevaartuigen (zoals NASA's Orion & Gateway en de Russische Energia-raketten).


Wat dom is, want soms moet je naar de toekomst kijken:


1) Door niet te concurreren, geven we de controle over de ruimte over aan de Amerikanen en de Chinezen, die er allebei een zaak van nationale trots van hebben gemaakt om zowel de maan als Mars te bereiken en te koloniseren (de PRC heeft al aangekondigd dat zij van plan zijn een "internationale" maanbasis te bouwen). Dit betekent dat Europa geen aandeel zal hebben in de kolonisatie van Mars (iets wat zal gebeuren, met of zonder ons!), geen invloed en geen voet op de grond! Zijn wij bereid een planeet Mars te aanvaarden die half Amerikaans en half Chinees is? Als Europeanen moeten wij er onze nationale, gemeenschappelijke prioriteit van maken deze lichamen te bereiken en onze aanspraken te doen gelden. Als EFP. is het onze wens (en ons plan) om de Europese vlag in de rode aarde van Mars geplant te zien, want als we dat niet doen, geven we die planeet gewoon over aan onze directe concurrenten, waarvan er ten minste één (de VRC) een openlijk fascistische dictatuur is die aan etnische zuivering doet. Willen we echt de controle over de ruimte aan deze mensen overdragen? Neen! Dus moeten wij de handen uit de mouwen steken en dit doen!


2) De hulpbronnen die aanwezig zijn op de andere lichamen van ons zonnestelsel (zoals de verschillende asteroïden) zijn naar schatting praktisch oneindig, we hebben het hier over natuurlijke hulpbronnen ter waarde van triljoenen euro's! Door nu een efficiënte en effectieve ruimtevaartindustrie te ontwikkelen, doen we een langetermijninvestering die ons alle natuurlijke hulpbronnen zou moeten kunnen leveren die Europa ooit nodig zou hebben. Als wij de ontwikkeling van de Europese economie op lange termijn willen zien, moeten wij van de verkenning van de ruimte een prioriteit maken.


Kortom: Waarom zouden alleen de Amerikanen, de Russen en de Chinezen toegang krijgen tot de ruimte? Wij willen dat Europa wereldwijd koploper wordt op het gebied van ruimte-innovatie. Dit betekent ook dat we eerst de organisatie van de ESA moeten regelen: Ofwel wordt het een echt Europees Ruimte-Agentschap (dat ressorteert onder de Europese Confederale Regering) met één enkele directeur (in plaats van de huidige veelheid), ofwel moeten we een ander Europees Confederaal Ruimte-Agentschap oprichten, dat de belangrijkste facilitator wordt van Europa's gemeenschappelijke ruimtevaartprogramma. Daartoe kunnen we Europa's huidige EUSPA-agentschap (European Union Space Program Agency) nemen en dit uitbreiden tot een volwaardig EU-ruimteagentschap. Dit is voor ons een prioriteit, niet alleen omdat we willen dat Europa een leidende positie inneemt in deze groeisector, nu we de mogelijkheid nog hebben, maar ook omdat we vinden dat Europeanen naar meer moeten kunnen streven dan alleen het dagelijks leven:


Een zuiver Europese missie naar Mars en de maan zou een grote prestatie voor Europa zijn en een voorbeeld van wat wij als Europeanen kunnen doen als we samenwerken. Na de afgelopen decennia van Europese middelmatigheid heeft Europa iets nodig om trots op te zijn. Mars kan dat zijn!#19 | WE ZIJN EUROPEANEN, TIJD OM OP TE HOUDEN BANG TE ZIJN EN HET TE OMARMEN!


Europa is de PR-oorlog aan het verliezen, door besluiteloosheid, het geven van een slecht voorbeeld en hypocrisie. Wat er ook gebeurt, we blijven allemaal samen inwoners van hetzelfde continent. Tijd om onze gemeenschappelijke belangen en waarden te realiseren.


Europa verliest de propagandaoorlog door vreselijke PR...

Of je nu gelooft in eenheid of samenwerking, in de Europese Confederatie of in iets anders, we blijven allemaal samen inwoners van hetzelfde continent.


Een van de grootste problemen die de E.U. teisteren is het feit dat Europa absoluut VERSCHRIKKELIJKE PR heeft. De Europese Unie is erin geslaagd heel wat verbazingwekkende dingen tot stand te brengen (tussen het puin van haar meer domme beslissingen) en zou zoveel meer kunnen bereiken als we zouden hervormen tot een volledig functionele confederale unie. Sterker nog, wij geloven dat Europese eenheid & samenwerking nog steeds een nuttig en noodzakelijk tegengif is tegen de dreiging van een intra-Europese oorlog, laat staan de dreiging van de andere grootmachten in de wereld, die Europa slechts lijken te beschouwen als een prijs om voor te vechten, maar nooit als een gelijkwaardige partner. Met andere woorden: Er is veel te zeggen voor het vooruitzicht van een Verenigd Europa.


Niettemin is de Europese Unie er herhaaldelijk en hardnekkig niet in geslaagd zichzelf aan het Europese publiek te verkopen. De P.R.-machine van de E.U. is er steeds niet in geslaagd haar boodschap van eenheid, hoop, vrede, streven naar een betere toekomst en samenwerking te verkopen aan die mensen die werkelijk moeten geloven in het ideaal van een verenigd Europa, willen we het ooit waar kunnen maken. En ik heb het hier niet over de eurocraten. Die geloven ook niet in een verenigd Europa, die geloven alleen in hun onbelaste bankrekening. Nee, ik heb het over de man en vrouw in het veld, wier inkomstenbelasting het hele Europese project betaalt, maar wier stem geen verschil lijkt te maken in Brussel.


Wat kunnen we hieraan doen? In de eerste plaats: We moeten ophouden bang te zijn populistisch te zijn, maar dan op Europese schaal. In een notendop: We moeten iets worden dat verwant is aan Euro-nationalistisch: Openlijk pro-Europees, Europa Eerst! Als we willen dat de Europese Confederatie er ooit komt, moeten we inzien dat onze individuele Europese culturen allemaal deel uitmaken van een veel grotere en oneindig rijke Europese meta-cultuur: Een pan-Europese cultuur die sterk contrasteert met de gang van zaken op de rest van de planeet. En ik geloof dat dit waar is: Na eeuwen van geschiedenis hebben Nederlanders, Fransen, Italianen en (laten we zeggen) Letten meer met elkaar gemeen dan wij met Amerikanen, Chinezen of Indiërs ...


Het zit zo: Het hele probleem met de E.U. (de reden waarom zij vandaag mislukt) is deze ivoren toren-benadering van alles: We kunnen erover nadenken, maar we kunnen geen contact leggen met de mensen wier steun we echt, echt nodig hebben! Daarom moeten we onszelf niet alleen zien als Nederlanders, Fransen, Belgen, Polen, Tsjechen, enzovoort ... maar ook als daarnaast, en complementair daaraan: Verenigde Europeanen. We moeten het ideaal van een verenigd Europa uit de wolken en op de grond brengen, in de straten en met de voeten in de modder, door te zeggen:

De pot op met de Europese elite! Europa is van ons!Populisme voor Europa. Propaganda voor Europa. Directe democratie voor Europa. Dat is wat we nu nodig hebben!#20 | EEN NIEUWE EUROPESE TAAL VOOR HANDEL, POLITIEK EN WETENSCHAP


Laten we een oplossing vinden voor Europa's communicatieproblemen; en totaal onafhankelijk worden van Anglosaxon Amerika.


Wij waarderen Europa's leidende principe van "Verenigd in Verscheidenheid", wat betekent dat alle 23 officiële nationale talen van de E.U. een gelijke wettelijke status hebben. We moeten echter onder ogen zien dat je geen land kunt besturen met 23 officiële talen die allemaal gelijk worden gebruikt, en we zien de resultaten daarvan in de praktijk, waar we 23 officiële talen hebben, ook al zijn sommige daarvan (specifiek: Engels, Frans en Duits, in die volgorde) meer gelijk dan andere ...


We zien hoe de kleinere talen van Europa langzaam maar zeker worden onderdrukt en uitgewist, met een aanzienlijk verlies van functie, wat vooral merkbaar is in de wetenschap en het hoger onderwijs). In de praktijk is de officiële taal van de moderne E.U. het Engels geworden, met een ondergeschikte rol voor het Frans en het Duits. Dit is gewoon niet goed, want de verengelsing van de E.U. betekent een existentiële bedreiging voor alle andere talen en culturen van Europa.


Een van de grootste problemen voor de Europese eenwording is het feit dat Europa niet beschikt over één Europese taal voor handel, politiek en wetenschap, die kan helpen om de Europeanen met elkaar te verbinden en een gevoel van gemeenschappelijke Europese identiteit op te bouwen, maar die onze eigen talen en culturen niet bedreigt.


Dat hoeft echter niet zo te zijn, want er zijn andere opties.

Daarom stelt de ENP een openbaar debat voor over de invoering van een neutrale Europese lingua franca, zoals Latijn, Europea of Esperanto.


Dit is een praktisch probleem dat we kunnen oplossen, met een beetje Europese vindingrijkheid en creatief denken!#21: EUROPA ALS NIEUWE WERELDMACHT


Door te kiezen voor een hecht samenwerkende Europese Confederatie, kan Europa het culturele, technologische en democratische centrum van de wereld worden!


Dit waren de hoofdpunten, om het volledige onverkorte manifest te lezen, ga verder naar hier.


Als het gaat om democratie, vrijheid, handel & industrie, cultuur, mensenrechten, persvrijheid, innovatie & wetenschap, defensie & ruimte-exploratie; en al het andere dat belangrijk is, moeten we ernaar streven de wereldleider te zijn!


Door te kiezen voor een losjes samenwerkende Europese Confederatie, kan Europa het culturele, technologische en democratische centrum van de wereld worden!


Wij geloven dat Europa een kracht ten goede kan zijn in de wereld, dat een verenigd Europa een helder licht kan laten schijnen in de duisternis van de wereld. Wij geloven dat Europa een positieve tegenkracht kan (en moet!) vormen voor de waanzin, de roekeloosheid en de agressieve ambities van de V.S., de VRC en Rusland. Kortom: wij geloven in het potentieel van Europa als mondiale wereldmacht.


Om daar te komen, kunnen we echter niet langer blindelings meedoen aan andermans (d.w.z. Amerika's) kleine oorlogjes, moeten we ook onze eigen economische koers in de wereld volgen (wat inhoudt dat we niet langer al onze industrie naar China outsourcen), kunnen we niet langer toegeven aan de verleiding om geld te besparen door onze nationale defensie te verwaarlozen (maar moeten we ons verenigen, organiseren, innoveren en uitbreiden!), moeten we ons ook over onze weerzin tegen het promoten van onszelf heen zetten door openlijk de Europese Droom te propaganderen. Of we het nu leuk vinden of niet, we zijn momenteel verwikkeld in een culturele propagandaoorlog die achter de schermen wordt uitgevochten met de V.S., China en Rusland (en nog enkele anderen). Als wij willen overleven en vrij willen zijn, en niet slechts een culturele en economische kolonie van de Amerikanen en de Chinezen willen zijn, moeten wij vechten voor onze vrijheid en onze manier van leven! Maar tegelijkertijd kunnen wij ons niet hermetisch afsluiten van de rest van de wereld.Wij vinden dat Europa het culturele, technologische en democratische centrum van de wereld moet worden!LET OP: WE ZIJN MOMENTEEL BEZIG MET HET SCHRIJVEN VAN DIT PROGRAMMA. DIT BETEKENT DAT DEZE PAGINA REGELMATIG WORDT BIJGEWERKT EN UITGEBREID, DUS KOM REGELMATIG TERUG OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN :-)Heb je een suggestie of een idee dat je wilt toevoegen aan ons programma? Wilt u een beleidsvoorstel schrijven? Stuur ons dan uw idee via het formulier --->

 
 
 
 

ENP

Europese Nationale Partij

Europeas nieuwe generatie!

Let's reconquer Europe for freedom,direct democracy & commons sense! Let's Make Europe Great Again! #MEGA